פרשת וארא: להבין במעט את המכות

הקב"ה הביא על המצרים עשר מכות.
מה סדרן, מה מהותן הכל שואלים.
עד שבא ר' יהודה ודרש בהן סימנים.
דצ"ך, עד"ש, באח"ב
שוב הכל שואלים, מה פשרם של אלה הסימנים.
חיכו וחיכו עד שבא ר' יצחק דון אברבנאל והתיר את פשרם של אלה הסימנים.
הרב החל בהסברו ואמר כך.
במכה הראשונה בכל קבוצה כתובה המטרה בקבוצה זו.
אפרט עתה.
המכה הראשונה בקבוצה הראשונה היא דם מטרתה כתובה בה.
בזאת תדע כי אני ה'.
כלומר מטרת זו הקבוצה להוכיח מציאות ה'.
המכה הראשונה בקבוצה השנייה היא ערוב מטרתה כתובה בה.
למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ.
מכאן ה' שולט בארץ, זו מטרת קבוצה זו.
המטרה של הקבוצה האחרונה כתובה במכת הברד והיא,
תדע כי אין כמוני בכל הארץ.
מטרת זו הקבוצה להראות שהקב"ה משנה סדרי עולם.
הרב סיים כך את דבריו.
אולם שוב הכל שואלים, היכן מוצאים בכל מכה ומכה את מטרת המכה השייכת לקבוצתה.
עד שאני הקטן אבוא עתה ואכתוב היכן מופיעה בכל מכה ומכה את מטרת המכה השייכת לקבוצתה.
ובכן, דצ"ך, אהרון הכה בהן על אחד מארבעת היסודות של החומר, מים או אדמה,
כתוצאה מהכאות אלו, התחוללו מכות אלו ואין קשר הנראה לעין בין הכאות לתוצאות של מכות אלו.
לכן יש לומר שתוצאות אלו הן הוכחות למציאות ה'.
הקבוצה השנייה מטרתה להראות שה' שולט בארץ וכך המטרה מופיעה במכות של קבוצה זו.
ערוב היה רק בארץ מצרים ולא בארץ גושן.
דבר היה במקנה מצרים ולא במקנה ישראל.
שחין היה באדם ובבהמה במצרים ולא באדם ובבהמה בישראל.
הקבוצה האחרונה מטרתה להראות שהקב"ה משנה סדרי עולם וכך המטרה מופיעה במכות של קבוצה זו.
ברד ירד בתוך אש. מצבי צבירה מנוגדים.
ארבה היה בכמות כה גדולה שלא הייתה מעולם ובנוסף יש אומרים שהארבה היה ממין אחד.
חושך היה גם בשעות האור במצרים.
אסתפק באלו המכות ולא אכנס למכת בכורות, כי היא שונה מכל מכות מצרים.
אחר שהבנו במקצת סדרן של מכות. עתה נגש להבין במקצת מהותן של מכות.
הקב"ה לא היה צריך להביא על פרעה עשר מכות ועוד יותר לא היה צריך כל כך להראות מטרות אלו, נשגבות מבינת אדם.
אלא הקב"ה הביא מכות בשביל ישראל להתחיל ולחדש ולהצית בתוכם את אור הצריך להתחדש בקרבן עתה.
אור זה צריך עתה להתחדש אט אט בתוכן לקראת בניית משכן ה' וקבלת תורת ה' ועוד.
כולנו תפילה שנמשיך להתעמק באורות אלו ונזכה להדבק בה'.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה