פרשת חקת: לעשות את רצון ה'

ה' מצווה את משה ואת אהרן את חוקת התורה.נשמע דבר גדול.אולם מה היא חוקה זו?חוקה זו, היא חוקת פרה אדומה.אין איש מבין אותה ואין רשות להרהר אחר חוקה זו.אם כך, האם עלינו לקיימה כעבדים שאין להם זכות לקבל הסבר מאדונם לפשר המשימה המוטלת עליהם?הרי הקב"ה חפץ חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, מתוך יראה ואהבה גדולה.רצונו זה יתקיים…

קרא עוד

פרשת קרח: הקב"ה של כולם

דבר תודה מוקדש לעילוי נשמת ג'וני קרדש ז"ל שהסתלק לבית עולמו היום איש צנוע בהליכותיו קרח ועדתו רצו להנהיג את עם ישראל במקום משה ואהרון. מה כל כך רע בזה? הלא משה ואהרון בסוף דרכם וראוי ואף רצוי להחליף הנהגה. זה הזמן לחלופי הנהגה. אומנם אין צריך לעשות את זה בדרך של קרח ועדתו, אלא…

קרא עוד

פרשת שלח: בל תוסיף ובל תגרע במצוות ה' יתברך

ה' אומר למשה לשלוח לו אנשים לתור את הארץ.אמירה זו אומרת, אני ה' הכל שלי הוא וכך גם הכנתי לכם ארץ זבת חלב ודבש.בנוסף הקב"ה אומר למשה ולישראל, מסרתי לכם מספר פעמים את טיב הארץ.אם כך, אם אתה חפץ בכך, הרשות בידיך.כך משה שולח לו אנשים ולא סתם אנשים כפי שה' הורה לו, אלא את…

קרא עוד

פרשת בהעלותך: הקב"ה אתנו תמיד גם בעת מלחמה

הקב"ה נמצא אתנו בכל רגע ורגע ובכל אתר ואתר.אמירה זו חייבת להיות תמיד בתודעתנו.אך תודעה זו קשה עלינו להבינה, כפי שאמרנו מספר פעמים במשך השנים כאן.חושבני שרק עיסוק מתמיד בתורת ה' בכל הרבדים, כלומר. פרד"ס, תיתן לנו הבנה במקצת בתודעה זו.כאשר כבר קיימת אצלנו תודעה זו, עלינו להעבירה לכל תחומי חיינו.זאת אומרת, בכל עת ועת,…

קרא עוד

פרשת נשא: הלווים מיוחדים הם

שבט לוי מיוחד הוא.בכך שהוא נמנה אחר כל שבטי ישראל.בנוסף, נמנה כל זכר מבן שלושים ועד בן חמישים ולא כשאר ישראל שנמנו מבן עשרים ועד מאה ועשרים.וההבדל האחרון, ביטוי מיוחד נאמר על שבט זה, "נשא".באלה הדברים, שבט לוי מיוחד הוא.השאלה המתבקשת, מדוע מיוחד הוא?שבט לוי עבודתו הייתה עבודת הקודש.עבודה זו, היא המחברת את ישראל בחיבור…

קרא עוד

פרשת במדבר: ישראל שלמים

דבר תורה זה, מוקדש לעילוי נשמת דודתי היקרה והאהובה אסתר ז"לאסתר הייתה אחותה של אמא פנינה ז"ל מהמשפחה שהייתי אצלה באומנה בת"א מכיתה א-והקב"ה מונה את ישראל בחודש השני בשנה השנייה לצאת ישראל ממצרים.מנייה זו באה לאחר השראת שכינתו של מלך מלכי המלכים על המשכן וישראל.בנוסף מנייה זו מראה את חיבתו הגדולה של הקב"ה לישראל.הקב"ה…

קרא עוד

פרשת בחקותי: ה' חפץ בנו עד למאוד

בתחילת פרשתנו הקב"ה פונה אלינו ומבטיחנו, שכאשר נשמור את בריתו, ה' יהיה ויטיב עמנו . פנייה זו מראה, עד כמה ה' חפץ בנו. אולם היאך נחפוץ ונבדוק בו? הרי יחסנו אליו יתברך, אינו ידוע ומובן כלל. אי-אפשר להתייחס ככל הישויות בעולם הזה. מפני שאין לקב"ה גוף ודמות הגוף. לכן יחסנו אליו יתברך, צריך להיות יחס…

קרא עוד

פרשת בהר להתייחס לכל פרט בעולם

מצווה ראשונה בפרשתנו, היא שמיטת קרקעות.השאלה הידועה, מה שמיטה להר סיני?התשובה, הקב"ה הוא המנהל בעולם או במילים אחרות, כל פרט בעולם זה הקב"ה.צריך להבין משפט זה היטב, שלא נאמר, משפט מילים סתם הן.הקב"ה ברא ובורא ומנהל את כל העולם.כאשר נגיד משפט זה בשלילה.התוצאה תהיה שלא יהיה עולם כלל.מפני שכל העולם והבריאה היא הקב"ה.דהיינו, שכל פרט…

קרא עוד

פרשת אמור: העבודה נעשית בגוף שלם

לכוהן בעל מום גופני, אסור להקריב את קורבנות ה'. יש לשאול על הלכה זו, מדוע דווקא כאשר יש מום גופני ולא שיש מום שכלי, נפשי וכו'. ליבי אומר לי לתרץ שאלה זו, כך. כאשר יש מום גופני הנראה לעין, האדם כל זמנו רואה את מומו ואינו שלם עם גזרת ה' אשר גזר עליו. באי-שלמות זו,…

קרא עוד

פרשת אמור: כיצד להיות קדוש

שני בני אהרון מתו, מפני שטעו טעות בדרך שהיה צריך לעבוד במשכן ה'.אחר מותם, מורים לנו היאך להיות קדוש.אחר שמורים להיות קדוש, אומרים היאך להימנע מאי-קדושה.במה דברים אמורים, בכהן שנפטר קרוב משפחה, בשעה זו חלים עליו דינים, האם כהן זה רשאי או אי-רשאי להכנס למשכן.בנוסף, התורה מורה, שבעלי מומים, אסור להם לעבוד במשכן (בקודש).אך ראינו…

קרא עוד