סוכות תשפ"ב: חג הביטחון והאחדות

לפני חמישה עשר יום בערך כרתנו ברית עם עצמנו ועם בוראנו.

בברית זו הכרנו מחדש שכל הקורה בעולמנו ולנו זה בזכות מלכו של עולם.

בזכות הכרה זו, בחרנו והכתרנו את מלכו של עולם עלינו.

אחר הכתרה זו ומתוך קירבה עזה בין הקב"ה לכנסת ישראל כיפר הקב"ה לכל אחד ואחת מישראל על פשעינו.

בזמן כפרה זו, לב כל איש ואישה מישראל נטהר ונדבק בה' דבקות אמתית.

אחר שכרתנו ברית עם עצמנו ועם בוראנו ובכך עיצבנו את דרכנו מחדש ולבנו נטהר וכל כולנו דבקים בצור מעוזנו.

עתה אנו יכולים בבטחה לצאת מביתנו הקבועים לסוכתנו העראית ולחסות תחת כנפי השכינה בבטחה.

בנוסף אנו מזמינים את כל ישראל לסוכתנו.

כל ישראל הבאים לסוכתנו מורכבים מכל סוגי האנשים שישנם בישראל.

סוג ראשון הבאים הם אנשים שיש בהם תורה ומעשים טובים.

סוג שני, אנשים שיש בהם תורה ואין עסוקים כל כך במעשים טובים.

סוג שלישי, אנשים שאין בהם תורה ויש בהם מעשים טובים.

סוג רביעי, אנשים שלא הגיעו לתורה ואין בהם מעשים טובים.

הבאים מתכנסים ומתיישבים בסוכתנו ומשוחחים ושמחים זה עם זה.

הכינוס בסוכה מתקיים באווירה של יחד ושיח משותף ואף אחד אינו חפץ להראות את צדקתו וחכמתו היתרה.

כאשר אנו רואים כינוס זה שהוא מרומם ומשמח ומאחד, אנו מתפללים שקצת מהרוממות ומהשמחה ומהאחדות זו ניקח אתנו לכל השנה והחיים בכלל.

שבת שלום וחג שמח
שאול ענבר

השאר תגובה