פרשת כי תבוא: עמנו קיים בזכות עבודת ה' וקיום מצוותיו

משה אומר לישראל, אתם עם בזכות עבודת ה' וקיום מצוותיו.

מפני כך, ישראל נקראים "עם סגולה".

פרושו של דבר זה, שאנו איננו יכולים לעשות ככל שעולה על דעתנו.

מחובתנו לעבוד את ה'.

היאך נקיים צו זה?

הרי יש לנו הרבה גירויים בעולמו של הקב"ה המפריעים לנו להתמקד בהקב"ה.

אני רק אתן עצה מניסיוני, אבל יש הרבה דרכים לקיים הוראה זו.

אנו צריכים להתמקד בכל פעולה או בכל התרחשות המתרחשת בעולמו של הקב"ה, שהפעולות וההתרחשויות האלו הן מאת ה' יתברך.

התמקדות זו היא קשה מאוד ואולי עבודת חיינו ואנו מצווים לעשותה.

לכן אחר צווי זה, מופיעים הברכות והקללות.

לדעתי, סמיכות הפרשיות האלו מורות לנו, שצו לעבודת ה' ולקיים מצוותיו ולהיות "עם סגולה", זה אינו עניין של מה בכך.

אנו חייבים להפנים, שאם נקיים צו זה, נזכה לברכות ואם לא נקיים צו זה, ח"ו נקבל קללות.

אנו נמצאים בערה"ש, אנו צריכים לשקול לאן פנינו מיועדות, האם כל אחד ואחת מאתנו צריכים להחליט אם להיות "עם סגולה" או לא.

שבת שלום
שאול ענבר  

השאר תגובה