פרק ה משנה ט

"חיה רעה באה לעולם על שבועת שוא ועל חלול השם
גלות בא לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גלוי עריות ועל שפיכת דמים ועל השמטת הארץ
בארבעה פרקים הדבר מתרבה: ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית בשביעית מפני מעשר עני שבששית ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים"
בפתיחת משנתינו ממשיכה המשנה למנות עוד שתי פורענויות הבאות לעולם, כפי שלמדנו במשנה הקודמת.
בהמשכה של המשנה, המשנה מונה ארבעה זמנים שאם בהם אין אנו מקיימים מצוות: מעשר עני או מתנות לעני (כלומר: לקט, שכחה ופאה), בעקבות כך, הדבר מתרבה.
אפשר ללמוד מריבוי הדבר, מפני אי-קיום מצוות אלה. עד כמה חשוב וצריך לעזור לאדם כאשר הוא צריך עזרה.

השאר תגובה