פרק ג משנה י אבות דרבי נתן

"מעשה בבנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה.
ובאתה אישה אחת לפניו.
אמרה לו: רבי פרנסני.
אמר לה: העבודה שאין בקופה של צדקה כלום.
אמרה לו: רבי אם אין אתה מפרנסני הנני מתה וארבעה בנים.
עמד ופרנסה משלו.
לימים חלה בנימין הצדיק והיה מצטער על המיטה.
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבנו של עולם, אתה אמרת 'כל המקיים נפש אחת מישראל (מעלה עליו הכתוב) כאילו קיים עולם מלא'.
בנימין הצדיק שקיים אלמנה וארבעה בנים על אחת כמה וכמה. והוא מצטער בצער חולי זה על המטה?
מיד בקשו עליו רחמים וקרעו לו גזר דינו והוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו"
משנתנו מוסיפה לעסוק במעלת הצדקה. משנתנו מספרת מעשה בבנימין הצדיק שהיה אחראי על קופת הצדקה. אישה אחת ביקשה ממנו צדקה מהקופה. בנימין אמר לה אין לי בקופה כסף. אמרה לו, אם אין אתה נותן לי, אני מתה וגם ארבעת בניי. בסופו של המעשה בנימין נתן לה צדקה מכספו האישי. כעבור זמן, בנימין חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני ריבונו של עולם, אתה אמרת 'כל המקיים נפש אחת מישראל (מעלה עליו הכתוב) כאילו קיים עולם מלא' ובנימין הצדיק הציל אלמנה ואת ארבעת ילדיה, על אחת כמה וכמה צריך להציל את בנימין ועתה הוא שוכב נוטה למות. מיד מלאכי השרת בקשו על בנימין הצדיק רחמים וקרעו לו את דינו והוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו.

השאר תגובה