פרק ג משנה ח

"רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר (דברים ד') רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך
יכול אפילו תקפה עליו משנתו תלמוד לומר (שם /דברים ד'/) ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך הא אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מלבו"
רבי דוסתאי אומר אדם שיודע ומבין דבר בתורה ולאחר מכן אדם זה אינו מתייחס לדבר תורה המובן והידוע לו, על אדם זה אומרים עליו שהוא מתחייב בנפשו, כיוון שהוא יודע ומבין דבר זה לעומק ולא עושה את המאמצים כדי לשמרו. לעומת זה, אדם ששכח דבר בתורה מפני אונס אינו מתחייב בנפשו. הכוונה לאונס, לאדם שיש לו בעיות ומחמת בעיות אלו, שכח או אדם אשר אינו הבין לעומק דבר בתורה.

השאר תגובה