שבת חוה"מ סוכות תש"פ: קדושת שבת היא קדושה עליונה אפ' במחיר ביטול מצוות עשה

אנו מצווים לקחת ביום הראשון של סוכות ארבעת המינים, אפילו בשבת.
כך היה נהוג עד ערב חורבן הבית השני במקדש.
בערב החורבן מתקן ריב"ז ליטול ארבעת המינים בכל הארץ שבעה ימים זכר למקדש אך חז"ל גזרו שלא יטלו בשבת.
היאך גזרו חז"ל גזרה זו וכך ביטלו מצוות עשה מהתורה?
מה טעמה של גזרה זו?
התוספות הראשון בשבת שואל מדוע המסכת פותחת "ביציאות השבת" ולא לפי סדר השבת.
הכנות לשבת, הדלקת הנר, אבות מלאכה ובסוף "יציאות השבת"", כמופיע בסדר אבות מלאכה.
עונה התוספות , מלאכת ההוצאה היא מלאכה גרועה.
משמע מלאכה שקל לעבור עליה.
החשש הגדול מלעבור על מלאכה זו, ששבת תאבד מצביונה שהתורה רצתה לתת לה.
לכן חז"ל הוסיפו לגזור גזרה לא להעביר חפץ ברה"ר ד' אמות.
התורה וחז"ל רצו לתת צביון שונה לשבת מיום חול.
צביון של התעסקות בנשמה וברוח.
לולא התורה הייתה מתירה מלאכת הוצאה, שבת הייתה נראית כמו יום חול.
יהודי תמים היה דוחה את סידוריו לשבת, כגון: להעביר את דירתו ובכך היה עובר על מלאכת הוצאה ומאבד את צביונה של השבת.
משום כך חז"ל גזרו את גזרתם והעדיפו לשמור על הצביון הקדוש של השבת.
דבר זה אנו מוציאים הרבה פעמים שהתורה או חכמים רצו לשמור על צביון ולכן גזרו גזרות או אסרו דבר מסוים.
עתה אציג דילמה אישית בנושא צביון השבת.
אני מתקשה לדפדף בספר רגיל וכל לימודי נעשה באמצעות מחשב.
השאלה שאני דן בה בתקופה האחרונה היא, האם להתיר לעצמי מחשב בשבת לצורך לימוד, בהנחה שאין כלל בעיה עם חשמל בשבת במחשב?
צד אחד של שאלה זו, הפעלה של מחשב זה היא חורגת מצביון השבת.
צד שני של שאלה זו, אי-הפעלה של מחשב זה תגרום לי לביטול תורה ורוחי תפגע מאי-לימוד וכך צביון השבת שלי יפגע ח"ו.
לעת עתה אני מחזיק בצד שהפעלת מחשב זה חורגת מצביון השבת ובשבת במקום ללמוד, אני מחזק את הקשרים החברתיים.
אני מזמין אתכם להעלות צדדים נוספים לשאלה זו וכן פתרונות נוספים.
שבת שלום וחג שמח
שאול ענבר.

השאר תגובה