פורים תשפ"ב: פורים נהפוך הוא זה יום קדוש

הדברים שאכתוב עתה הם עבורי בראש ובראשונה, מפני כך אני מבקש ממכם לא לקחת את הדברים כהטפת מוסר.
פורים נהפוך הוא, יום קדוש הוא ולא יכול להיות אחרת.
מפני שבפורים אנחנו מצווים בארבע מצוות דרבנן.
מקרא מגילה – קוראים מגילה ערב ובקר,
שתי פנים יש בה, גלוי ונסתר.
גלוי- מעשה המגילה שהוא נס גדול ותשועה גדולה ליהודים בשושן ובכל מדינות אחשורוש.
נסתר- מלך מלכי המלכים הקב"ה מופיע במגילה בנסתר.
בכל פעם שמופיע במגילה "המלך", הכוונה להקב"ה.
ובכלל היאך יתכן נס גדול זה, ללא הקב"ה.
בנוסף, במגילה כתובות מצוות היום אשר תיקנו מרדכי ואסתר.
המצוות הן:
משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים ושמחה ומאכל ומשתה.
הדבר הזה, שבמגילה כתובות מצוות היום, מוכיח שפורים זה יום קדוש ולא סתם עוד יום.
בנוסף, שלושת המצוות שמנינו עתה, קשורות הן למצוות "ואהבת לרעך כמוך."
ר' עקיבא אמר מצווה זו, "זה כלל גדול בתורה".
משמעות הדבר, שהמקיים מצוות הקשורות ל "ואהבת לרעך כמוך", מקיים דבר חשוב מאד.
עתה צריך להסביר כיצד מצוות הפורים קשורות למצווה חשובה זו.
משלוח מנות ומתנות לאביונים- הדבר ברור ומובן, שע"י הנתינה לאדם השני מבטאים אהבה אליו.
מאכל משתה- מתקיימים ע"י משלוח מנות ומתנות לאביונים.
כלומר, יכול להיות ח"ו שאם לא נקיים מצוות אלה, לאדם השני לא יהיה מאכל ומשתה כלל.
שמחה – מתקיימת בדרך כלל ע"י דיבוק חברים וזה הביטוי הגדול של אהבת הריע.
כללו של דבר, מכל מה שאמרנו עד כה, נראה שפורים זה יום קדוש ואולי אף יום קדוש מאד.
במה דברים אמורים שפורים זה יום קדוש מאד.
קיים דמיון בין פורים ליום הכיפורים, עד שאמרו פורים ככיפורים..
הדמיון הוא שבפורים היה גורל על היהודים לאבדון ומרדכי ואסתר הפכו אותו לתשועה והצלה ליהודים.
ביום הכיפורים מצינו שני גורלות על שני השעירים העוסקים גם בחיים ובמוות.
אך הדמיון העיקרי בין הימים האלו, שביום הכיפורים הייתה וישנה שעת רצון גדולה מאד של סליחה ומחילה של הקב"ה לישראל.
ביום הפורים ישראל קבלו מרצון את תורת ה'.
ומה לנו דבר גדול מזה שגם הקב"ה מקבל את ישראל ברצון גדול וישראל קבלו ברצון גדול את הקב"ה.
לפיכך אני נוהג ביום הפורים בקדושה ובטהרה ובכובד ראש כביום הכיפורים.
פורים שמח
שאול ענבר

השאר תגובה