פרשת תולדות: החצי השני שלי

"וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב" (בראשית כה,כח)
פרשתנו פותחת בהולדת עשו ויעקב. בפרשה הקודמת יצחק ורבקה נישאים. פרשתנו פותחת שיצחק מתפלל לפרי בטן של רבקה, מפני שרבקה עקרה. הקב"ה נענה לתפילתו של יצחק. רבקה יולדת תאומים. התאומים גדלים וכל אחד מהם בונה לעצמו אישיות משלו. עשו, איש ציד, איש שדה. יעקב, איש תם יושב אוהלים. יצחק אוהב את עשו, מפני שהציד בפיו. לעומת זו, רבקה אוהבת את יעקב.
שאלה: מדוע הכתוב מדגיש שיצחק אוהב את עשו ורבקה אוהבת את יעקב?
תשובה: לתת תשובה לשאלה זו, עלינו להתבונן בתולדותיהם של יצחק ושל רבקה.
יצחק – האירוע המרכזי בחייו הוא עקדת יצחק. בעקדת יצחק הקב"ה מנסה את אברהם בהקרבת בנו יצחק. יצחק הולך עם אברהם לעקדה ללא כל התנגדות ואפילו בלב אחד. בסופה של העקדה, אברהם שב לבד לנעריו ללא יצחק. המפרשים מסבירים, שיצחק לא שב מבחינה רוחנית לעולם הזה, אלא נשאר בדרגה רוחנית גבוהה. בהמשך חייו של יצחק היה רעב בארץ. יצחק חושב לרדת למצרים. ה' אומר לו לא לרדת למצרים. המפרשים מסבירים שהסיבה שה' אמר לו לא לרדת למצרים, היא מפני שיצחק נמצא בדרגה רוחנית גבוהה ואין זה מתאים שיצחק ירד מהארץ המובטחת שהיא גבוהה רוחנית מכל הארצות. כך אנו יכולים לראות שחייו של יצחק מושפעים מדרגתו הרוחנית הגבוהה עקב עקדתו. לכן הכתוב מדגיש שיצחק אהב את עשו. יצחק באהבה זו, השלים לו את חייו. מפני שעשו היה איש ציד, איש שדה. כלומר, איש חומרי. בחומריות זו יצחק השלים את חייו שהיו כל חייו רוחניות.
רבקה – רבקה גדלה בחרן, בבית בתואל. הבית הזה היה בית עבודת אללים. רבקה פינתה את הבית מעבודת אלילים לפני גמלי אברהם כדי שייכנסו לביתה. בנוסף רבקה הייתה אחותו של לבן שהיה מרמה ומשנה את דעותיו מקצה אחד לקצה שני בזמן קצר. לכן הכתוב מדגיש שרבקה אהבה את יעקב. רבקה באהבה זו, משלימה לה את חייה. מפני שיעקב היה איש תם יושב אוהלים. כלומר, איש רוחני. ברוחניות זו רבקה השלימה את חייה שהיו בעבר כל חייה חומריים.
אהבת יצחק את עשו ואהבת רבקה את יעקב. אהבות אלו מלמדות שחשוב לשלב בין רוח ובין חומר. מפני ששניהם מרכזיים בחיינו.
תפילה לדעת לשלב חומר ורוח ביחד
תפילה לאדון הכל.
אתה בראת בנו רוח וחומר.
אם חפץ אתה לשנות אחד מהם, הורה לנו.
הוסף להורות דרך שינוי.
למען שרוחנו וחומרנו יהיו משולבים בנו כרצונך.
בזכות שילוב זה נטיב את חיינו ונאיר את אורך בעולמך כרצונך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה