פרק ב משנה ז אבות דרבי נתן

"איזהו סייג שעשו כתובים לדבריהם?
הרי הוא אומר: (משלי ה) "הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה".
הרחק מעליה דרכך זו אפיקורסים. שאומרים לו לאדם אל תלך בין האפיקורסים, ואל תכנס לשם, שמא תיכשל בם. ואם אמר בוטח אני בעצמי, שאף על פי שאני הולך שם איני נכשל בם.
שמא תאמר שומע אני את דבריהם וחוזר בי, תלמוד לומר (שם ב) "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים".

כתיב (שם ט) "טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שולחנה", אלו רשעים.
שבזמן שאדם נכנס ביניהם, מאכילין אותו ומשקין אותו ומלבישין אותו ומכסין אותו ונותנין לו ממון הרבה. כיון שהיה כאחד מהם, כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו. ועליהם נאמר (שם ז) "עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע".

דבר אחר: "הרחק מעליה דרכך", זו זונה. שאומרים לו לאדם אל תלך בשוק זה, ואל תכנס במבוי זה, שזונה יש שם נאה ומשובחת. והוא אומר בוטח אני בעצמי, שאף על פי שאני הולך לשם איני נכשל בה. אמרו לו, אף על פי שאתה בוטח בעצמך, אל תלך לשם שמא תיכשל בה, שהרי אמרו חכמים שלא ירגיל אדם לעבור על פתח זונה, שנאמר: (שם) "כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה"".
============================================
ה"כתובים" עשו סייג לדבריהם. המשנה נותנת דוגמאות.
הפסוק אומר, (משלי ה) "הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה". המשנה מפרשת פסוק זה שאדם לא ילך בין אפיקורסים שלא יכשל ויהיה כמותם. אך אדם זה בוטח בעצמו שלא יקרה לו דבר בסביבתם של אנשים אלה. פסוק נוסף אומר (שם ב) "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים". הפסוק עושה את הסייג לפסוק הראשון שאמר לא ללכת ולא להתקרב אליהם. הפסוק הזה אומר אל תשב אתם ואל תלמד מאורח חייהם.
הפסוק אומר, (משלי ט) "טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שולחנה". המשנה מפרשת פסוק זה ביחס לרשעים שאדם נכנס לסעודה של רשעים ונותנים לו הכל בסעודה זו. אחר זמן הרגיש אדם זה שהוא אחד מהרשעים, על זה נאמר הפסוק (שם ז) "עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע", כלומר בכלל לא צריך להיכנס למקום של רשעים שהוא מקום מלכודת ואי-אפשר לדעת מה יש במקום זה.
דבר אחר על הפסוק (משלי ה) "הרחק מעליה דרכך". המשנה מפרשת פסוק זה: אל תלך למקום שיש בו זונה, אפילו אם האדם בוטח בעצמו שלא יכשל. מפני שיש פסוק נוסף האומר (שם) "כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה". המשנה מפרשת פסוק זה ביחס לזונה שהכשילה הרבה אנשים, מפני זה אל תהיה בטוח בעצמך.

השאר תגובה