פרשת וישב: לתקוע יתד בתוכנו

אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה.
קבלו את יוסף לחזית הבמה.
אשר אביו אהב מכל אחיו ועשה כותונת פסים.
ויהי לילה ויחלום יוסף חלום ויספר לאחיו וישנאו אותו על החלום הזה.
פעם נוספת יוסף חולם חלום ומספר לאחיו ואחיו מגבירים את השנאה כלפיו.
החיים ממשיכים כסדרם בבית יעקב.
יעקב שולח את האחים לרעות את צאנו וכעבור זמן יעקב שולח את יוסף לראות שלום אחיו.
התוצאה של שליחות זו הייתה, שאחיו מכרו אותו לישמעאלים והם הורידו אותו למצרים.
פוטיפר שר הטבחים קונה את יוסף ומפקיד אותו על ניהול ביתו.
יוסף כעובד זר הטוב ביותר במזרח התיכון מטפל בכל צרכי הבית.
מנקה אבק מכל חור ופינה, מקרצף את רצפת הבית, עושה כל הנדרש ממנו והכל בנעימות יתרה.
יום אחד בצהרי היום כאשר אין איש בבית, הגברת הראשונה על הבית פוקדת על יוסף לשכב עמה.
יוסף ממאן לפקודתה ונס החוצה מביתה.
הגברת הראשונה יוצאת בחופזה מהבית ורצה לעבדה נאמן ביתה ומנסה לשכנעו.
יוסף משיבה, אמנם אני נאמן ביתך ועושה כל דבר כמבוקשך, אך איני מוכן לעבור על דבר זה.
דבר זה מנוגד לאורח חיי.
אני הבן של יעקב אשר הקדיש את זמנו ללימוד תורתנו הקדושה ובה איסור חמור על מעשה זה.
כאשר אני מדבר ומסביר לך דברים אלה, אני ממש רואה את אבי מורי ואת כל התורה הקדושה עד סוף כל הדורות.
הביטי בגופי הרועד מרוב אימה ויראת שמים.
אנא הביני שלא אעבור על יתד התקוע בתוכי.
דבר נוסף, חשבי אם אין לך יתד כזה שלאורו את חייה ומחייה אותך
בשעה זו ברצוני לשאת תפילה לכל שוכני ארץ.
תפילה לתקוע יתד בתוכנו
אשא תפילה.
אנא ה' בורא עולם ושולט עליו בחסדו.
האר לנו דבר אחד שיכול להפוך לנו ליתד.
אנו ניקח דבר זה ונהפכהו ליתד גדול וחזק בתוכנו.
יתד זה יהיה כל כך תקוע בנו שלא ננתק ממנו לעולם.
בזכות יתד זה, נטיב לעולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה