קריאת חירש במגילה

השאלה האם מותר לחירשת לקרוא במגילה בציבור של נשים? תשובה א. האם אישה יכולה לקרוא במגילה בציבור של נשים ולהוציאן ידי חובת קריאת מגילה? איני רוצה להיכנס לדיון בשאלה זו, כיוון שהיא לא מעיקר דיוננו. אסתפק בהערה אחת בעניין. בשו"ת בני בנים (ח"ד, מאמר ה), עונה הגרי"ה הנקין שליט"א שאישה יכולה לקרוא במגילה בציבור של…

קרא עוד

שימוש בחנוכיה חשמלית על ידי אדם מוגבל

השאלה האם אדם שאינו יכול או מתקשה להדליק חנוכיה רגילה, מותר לו להדליק ולברך על חנוכיה חשמלית? תשובה ראשית נסקור בקצרה את עיקרי מצוות נר חנוכה. הגמרא בשבת (כא ע"ב) אומרת: "מצות חנוכה נר איש וביתו", ומסבירה שההדלקה היא לזכר הנס שהיה במקדש. מצווה זו כל כך חשובה, שאמרו שעני מוכר את כסותו וקונה מכסף…

קרא עוד

שימוש במחשב בשבת על ידי אילם חירש

השאלה האם מותר לחירש-אילם להשתמש במחשב בשבת על מנת לתקשר עם סביבתו? תשובה תשובה זו מניחה שתי הנחות יסוד: א. המחשב דולק מערב שבת עד למוצש"ק. ב. המחשב משמש אך ורק לשיחת האילם עם הבריות. א. איסור השימוש בחשמל בשבת ראשית עלינו לדון בטעמי האיסור להשתמש במכשירי חשמל בשבת. כפי שנראה, בדברי הפוסקים שעסקו בעניין…

קרא עוד

בישול נכרי לאדם מוגבל

השאלה האם אדם מוגבל הנעזר בעובד נכרי ואינו יכול לסייע לחלוטין בבישול, יכול לאכול מבישולו של העובד הנכרי? תשובה כהקדמה לדיון, עלינו לברר מה הטעם לאיסור בישולי נכרים. זהו לשון המשנה (עבודה זרה פ"ב מ"ו): ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואין איסורן איסור הנאה: חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו, והפת והשמן שלהן.…

קרא עוד

קדיש יתום לאילם

השאלה האם אדם אילם יכול לומר קדיש יתום בשקט בשעת אמירת קדיש בתפילת ציבור? תשובה המקור לקדיש יתום נמצא במדרשים שונים, וכן מובא בספרי הלכה שונים בתקופת הראשונים, ביניהם שו"ת הריב"ש (סי' קטו). לפי מקור זה, מטרת הקדיש היא שהקהל יענה "אמן יהא שמיה רבא מברך" ויציל על ידי זה את נשמת הנפטר מדין גיהנם.…

קרא עוד

עלייה לתורה של אילם המדבר באמצעות מכשיר

השאלה האם אדם שאין לו מיתרי קול ונעזר במכשיר דיבור בכדי לברך, רשאי לעלות לתורה? תשובה היות ולא מצאנו בדברי הפוסקים התייחסות למכשיר דיבור, ניאלץ להשוות מכשיר זה למכשיר אחר שהפוסקים נתנו עליו את דעתם – הרמקול. אכן, עיקרון הפעולה של מכשיר הדיבור מקביל מבחינה טכנית לעיקרון הפעולה של הרמקול, כמו כן בשני המקרים מדובר…

קרא עוד

עלייה לתורה של אילם

השאלה האם אדם אילם, פיקח, בעל יכולת שמיעה, רשאי לעלות לתורה? תשובה דין 'שומע כעונה' במאמרנו בעניין כבד פה, ביארנו שגם מי שאינו יכול לקרוא בתורה יחד עם בעל הקורא, רשאי לעלות לתורה מדין 'שומע כעונה'. על סמך המקורות שהבאנו שם (ובפרט מהאמור ב'ערוך השולחן' [קלט, ג]), נראה לנו שמבחינה זו אין שום בעיה בכך…

קרא עוד

עלייה לתורה של אדם 'כבד פה'

השאלה אני כבד פה, האם מותר לי לעלות לתורה במקום מגוריי ובמקום בו אני מתארח? הסבר הבעיה השאלה מתייחסת לשני סוגים של בעיות: א. על פי פסק השו"ע (או"ח קמא, ב), העולה לתורה חייב לקרוא יחד עם בעל הקורא – ואילו אני איני יכול לבטא את המילים בקצב של בעל הקורא. ב. מכיוון שאני כבד…

קרא עוד

מניין שעיקרו אנשים עם פיגור קל או אוטיזם קל

השאלה א. האם ניתן לקיים מניין שעיקרו מבוסס על אנשים עם פיגור קל או אוטיזם קל? ב. האם מותר לאדם עם פיגור קל או אוטיזם קל להיות ש"צ? תשובה הגמרא במגילה (כג ע"ב) לומדת מדרשת הפסוקים, שעל מנת לקיים מניין יש צורך בעשרה אנשים: מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן:…

קרא עוד

קריאת שמע, תפילה וברכות של אדם אילם

השאלה כיצד אדם אילם יכול לצאת ידי חובה בקריאת שמע, תפילה וברכות? תשובה א. הקדמה במשנה (ברכות פ"ג מ"ד) נאמר: בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. רבי יהודה אומר: מברך לפניהם ולאחריהם. רש"י (ברכות כ ע"ב) מסביר שבעל קרי יוצא ידי חובת קריאת שמע…

קרא עוד