פרק ו משנה יא

"כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו שנאמר +ישעיה מ"ג+ כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואומר +שמות ט"ו+ ה' ימלוך לעולם ועדאמר רבי חנניא בן עקשיא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר +ישעיה מ"ב+ ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"כל…

קרא עוד

פרק ו משנה י

"חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואלו הןתורה קנין אחד שמים וארץ קנין אחד אברהם קנין אחד ישראל קנין אחד בית המקדשקנין אחד תורה קנין אחד מנין דכתיב +משלי ח'+ ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאזשמים וארץ קנין אחד מנין שנאמר +ישעיה ס"ו+ כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית…

קרא עוד

פרק ו משנה ט

"אמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלוםאמר לי רבי מאיזה מקום אתהאמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אניאמר לי רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליותאמרתי לו בני אם אתה נותן לי…

קרא עוד

פרק ו משנה ח

"רבי שמעון בן מנסיא אומר משום רבי שמעון בן יוחאי הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם שנאמר +משלי ט"ז+ עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא ואומר +שם /משלי/ י"ד+ עטרת חכמים עשרם ואומר +שם /משלי/ י"ז+ עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם ואומר +שם /משלי/ כ'+ תפארת בחורים…

קרא עוד

פרק ו משנה ז

"גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שנאמר +משלי ד'+ כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא ואומר +שם /משלי/ ג'+ רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך ואומר +משלי ג+ עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר ואומר +שם /משלי/ א+ כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך ואומר +שם /משלי/ ד+ תתן…

קרא עוד

פרק ו משנה ו

"המכיר את מקומו והשמח בחלקו והעושה סייג לדבריו ואינו מחזיק טובה לעצמואהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות אוהב את הצדקות אוהב את התוכחות אוהב את המישריםמתרחק מן הכבוד ולא מגיס לבו בתלמודו ואינו שמח בהוראהנושא בעול עם חבירו מכריעו לכף זכות מעמידו על האמת מעמידו על השלוםמתישב לבו בתלמודו שואל ומשיב שומע ומוסיף הלומד…

קרא עוד

פרק ו משנה ה'

"גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכותשהמלכות נקנית בשלשים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה נקנית בארבעים ושמונה דבריםבתלמוד בשמיעת האוזן בעריכת שפתים בבינת הלב בשכלות הלב באימה ביראה בענוה בשמחה בשמוש חכמים בדקדוק חברים ובפלפול התלמידים בישוב במקרא במשנה במיעוט שינה במיעוט שיחה במיעוט תענוג במיעוט שחוק במיעוט דרך ארץ בארך אפים בלב טוב באמונת…

קרא עוד

פרק ו משנה ד

"כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבאאל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלמודך (עשה) ואל תתאוה לשלחנם של מלכים ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם ונאמן…

קרא עוד

פרק ו משנה ג

"הלומד מחבירו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד אפילו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד וקראו רבו אלופו ומיודעו שנאמר +תהלים נ"ה י"ד+ ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעיוהלא דברים קל וחומר ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל…

קרא עוד

פרק ו משנה ב

"אמר רבי יהושע בן לויבכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעםואומר והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות אל תקרא חרות אלא חירות שאין לך בן…

קרא עוד