פרשת שמות: מעבדות פרעה לעבדות שמים

המשחק מתחיל מחדש.
מלך חדש מולך במצרים.
מלך זה לא הכיר את יוסף ואחיו.
אין זה משנה אם חדש ולא הכיר ממש או שינה את יחסו כלפי ישראל.
מלך זה גוזר גזרות קשות על ישראל.
אשר איש לא חפץ בם.
חלק מגזרות אלו היו, עבודת פרך, בתחילה היה חומר גלם אחר זמן לא היה חומר גלם, כל בן השלך ליאור.
אולם כל גזרותיו היו בגוף אך בנפשם ובנשמתם לא פגע.
עתה כאשר הקב"ה שומע את צעקת ישראל מהעבודה.
הקב"ה שולח את משה להוציא ישראל ממצרים כדי שישראל יהיו עבדי ה'.
משה בא לישראל ולפרעה למסור להם את דברי ה'.
עקב כך, פרעה מחמיר גזרותיו וישראל מתלוננים למשה ואנחנו עתה שואלים מה ההבדל בין עבדי פרעה לעבדי ה'.
שאילו ישראל היה להם פנאי מחשבתי באותה שעה, היו שואלים שאלה זו.
באו ושמעו שוב מה דרישתי שאני דורש ממכם כל רגע ורגע ממעמד הר סיני.
לקיים תורתי ולשמור מצוותי וללכת בדרכי.
דרישתי זו היא לא למעני, כי אם למענכם.
אני רק חפץ שתדמו אלי.
מפני שאני מלך העולם ואבא של העולם.
הרי כל אב חפץ שילדיו ידמו לו וגם אני חפץ כך.
הכל מאהבה גמורה אליכם.
אני לא כפרעה שמעשיו וגזרותיו היו לספק את עצמו.
לכן העברתי את ישראל עבדות פרעה שידעו ויכירו מהי עבדות אמתית עבדות ה'
אחר ששמעתי את הסברו של הקב"ה, מדוע להיות עבדו, נאמן ביתו.
אני נושא תפילה, אבא שבשמים הדרך אותי ואת כל החפץ בך, איך להידבק בך.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה