פרשת עקב: מדוע הקב"ה מנסה אותנו

"וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו מצותיו אם לא: ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" (דברים ח,ב-ג)
פרשתנו עוסקת במה שעתיד להתרחש בארץ ישראל. כהקדמה לנושא זה, משה רבנו מזכיר לעם ישראל שבזכות קיום ושמירת המצוות, הם יירשו את הארץ. בנוסף משה מזכיר להם, שההליכה במדבר ואכילת המן במשך ארבעים שנה הייתה כדי לנסות את בני ישראל באמונתם בהקב"ה.
השאלה שאעסוק בה, מדוע הקב"ה מנסה אותנו ומה המטרה באכילת המן במשך ארבעים שנה יום אחר יום?
תשובה: התשובה היא אחת לשתי השאלות האלה. הניסיון והשגרה באים לבדוק את אמונת האדם בקב"ה. כך רואים מהפסוקים המצוטטים למעלה. בפסוק הראשון ה' מוליך את בני ישראל במדבר ארבעים שנה, כדי לבדוק האם בני ישראל ישמרו את מצוות ה'. בפסוק השני הקב"ה מאכיל את בני ישראל ארבעים שנה יום אחר יום מן. אכילה זו בתדירות כזו ואותו דבר יום אחר יום. משה אומר שלא בזכות אכילה זו, האדם חי, אלא בזכות הקב"ה האדם חי.
אני למד מפרשה זו, שכל חיינו הם רצופי ניסיון מהקב"ה על מנת שנזכור תמיד שהקב"ה אתנו. בנוסף פרשה זו מלמדת אותי, שמוגבלותי אינה סתם אלא הקב"ה מנסה אותי האם אלך בדרכיו ואשמור את מצוותיו. בזכות ניסיון זה, אזכור ואעבוד תמיד את ה'.
תפילה הכל מאתו יתברך
תפילה לא-להים.
אתה בראת אותנו בחכמה.
כל אדם עם יכולותיו ועם מגבלותיו.
גם הטלת על כל אחד משימה.
כך אתה מוביל כל אדם בדרכו אשר הענקת לו.
אנחנו בני בריתך צריכים לידע שכל מה שעובר עלינו זה מאתך יתברך.
בנוסף אנו צריכים לידע שחלק מההתרחשות בעולמך, זה ניסיון עבורנו.
בזכות כל המתרחש בחיינו נדע כי אתה אתנו.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה