פרשת חיי שרה: העולם עומד על גמילות חסדים

"ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו" (בראשית כד,כ)
בפרשתנו אברהם אבינו שולח את עבדו לארם נהרים, לקחת אישה ליצחק. העבד הולך לארם נהרים ומבקש בלבו מאת הקב"ה שיעשה חסד עם אברהם אדוניו שיצליח במשימתו. בנוסף העבד קובע לעצמו סימן כיצד הוא ידע שהוא מצא את האישה המיועדת. הסימן יהיה שהאישה תשקה אותו ואת הגמלים אשר איתו. כאשר העבד מגיע לארם נהרים, הוא ממתין ליד באר העיר עד שכל נערות העיר תגענה עם עדריהן לשאוב מים. מיד כאשר העבד מסיים את תפילתו, העבד רואה (כנראה ברוח הקודש) את רבקה. העבד רץ אליה ומבקש ממנה להשקותו קצת מים. כידוע רבקה מיוזמתה משקה אותו כפי צורכו וגם את כל גמלי אדוניו. אחר גמר הגמלים לשתות, רבקה מציעה לעבד תבן ומספוא ומקום ללון. כאשר העבד שומע את ההצעה הזו, הוא מבין שמשימתו צלחה ומודה על כך להקב"ה.
פרשה זו מראה שהעולם עומד או נבנה על גמילות חסדים, בכך שהעבד מבקש מהקב"ה למצוא את האישה ע"י שהיא תעשה מעשה של חסד. אכן הקב"ה מראה לו את האישה ע"י שהאישה גומלת חסדים לעבד. פירוש הדבר שבזכות בקשתו של העבד, רבקה נגלתה אליו במעשה של חסד. בכך שרבקה נישאה ליצחק אבינו, קם העם היהודי.
פרשה זו מלמדת אותנו, כשם שהעבד בקש שרבקה תתגלה ע"י מעשה של חסד וכך היה, כך אם אנו נעזור ונעשה הרבה חסדים אחד לחברו, נצליח בע"ה לבנות ולקיים את העולם.
תפילה לזכות לבנות את העולם בחסד
למנצח על העולם בכבודו.
אתה בראת עולם ומלאו עם אפשרויות בלתי סופיות.
הוספת לברוא בני אדם לבנות וליצור ולהטיב בעולמך.
איננו יכולים לעשות את זה ללא סיוע אחד לשני.
אנא אבא שבשמיים תן לנו הבנה שאנו צריכים אחד את השני.
בזכות הבנה זו נבנה, ניצור ונטיב בעולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה