פרשת אמור: כיצד להיות קדוש

שני בני אהרון מתו, מפני שטעו טעות בדרך שהיה צריך לעבוד במשכן ה'.
אחר מותם, מורים לנו היאך להיות קדוש.
אחר שמורים להיות קדוש, אומרים היאך להימנע מאי-קדושה.
במה דברים אמורים, בכהן שנפטר קרוב משפחה, בשעה זו חלים עליו דינים, האם כהן זה רשאי או אי-רשאי להכנס למשכן.
בנוסף, התורה מורה, שבעלי מומים, אסור להם לעבוד במשכן (בקודש).
אך ראינו בפרשת קדושים, שכל ישראל ראויים להיות קדושים.
אולם התורה אינה מפרשת כיצד כל ישראל יהיה קדוש.
אך התשובה טמונה בתיאור היאך הכהן צריך להיות בקודש.
התשובה, שאדם הרוצה להיות קדוש, צריך להיות מופרש ומובדל וכן אסור לבצע מעשים מסוימים, עקב כך שיש לו פגם מסוים בעצמו.
תשובה זו יפה ונכונה בכוהנים.
אך ישראל היאך יהיה איש קדוש או שמא נאמר האם לכוהן מספיקים המעשים, כדי להיות אנשים קדושים או שמא צריך להיות דבר נוסף.
אדם צריך להבין ולהפנים, שהוא ייצור הנשלט ע"י הקב"ה.
כאשר אדם זה, הוא פרט אחד משאר יצורים הנשלטים בעולמו של הקב"ה.
יצורים אלה הבאים להוציא שמותיו ופעולותיו של ה' לאור.
כל יצור הבא להוציא שמותיו ופעולותיו של ה' לאור, נקרא קדוש.
מפני שפעולה זו, הכי חשובה בעולמנו.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה