פרק ו משנה י

"חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואלו הן
תורה קנין אחד שמים וארץ קנין אחד אברהם קנין אחד ישראל קנין אחד בית המקדש
קנין אחד תורה קנין אחד מנין דכתיב +משלי ח'+ ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז
שמים וארץ קנין אחד מנין שנאמר +ישעיה ס"ו+ כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי ואומר +תהלים ק"ד+ מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך
אברהם קנין אחד מנין דכתיב +בראשית י"ד+ ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ
ישראל קנין אחד מנין דכתיב +שמות ט"ו+ עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית ואומר +תהלים ט"ז+ לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם
בית המקדש קנין אחד מנין שנאמר +שמות ט"ו+ מקדש אדני כוננו ידיך ואומר +תהלים ע"ח+ ויביאם אל גבול הר קדשו הר זה קנתה ימינו"
הקב"ה קנה בעולמו חמישה דברים המוסיפים נדבך חשוב בעולמנו ואלו הם:
תורה – תורה היא מנחה אותנו כיצד לחיות והיא קדמה לעולם.
שמים וארץ – ללא שמים וארץ העולם לא היה מתקיים.
אברהם – אברהם אבינו הוא הראשון שגילה והאמין בהקב"ה שהוא מלכו של עולם ואין זולתו.
ישראל – העם הנבחר לעשות ולהפיץ את דבר ה'.
בית המקדש – בבית המקדש התמקדה עבודת ה'.

השאר תגובה