פרק ה משנה ח

"שבעה מיני פורעניות באין לעולם על שבעה גופי עבירה
מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין רעב של בצורת באה
מקצתן רעבים ומקצתן שבעים גמרו שלא לעשר רעב של מהומה ושל בצורת באה
ושלא ליטול את החלה רעב של כליה באה
דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין ועל פירות שביעית
חרב בא לעולם על ענוי הדין ועל עוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה"
שבעה סוגי פורעניות באות לעולם על עבירות שונות. המשותף לכל העבירות האלה , שכולן עבירות שבין אדם לחברו. מרשימת הפורעניות אלה הבאות עקב עבירות אלה, ניתן לראות את חשיבותה של מצוות ואהבת לרעך כמוך.
הערה: היאך מצוות חלה היא מצווה שבין אדם לחברו ?
תשובה: במשנה חלה (א,ט) כתוב שהחלה והתרומה הן נכסי הכוהנים. כלומר שאנו מפרישים חלה או תרומה, אנו נותנים לכוהנים דבר השייך להם.

השאר תגובה