פרק ד משנה ב אבות דרבי נתן

"מעשה ברבי יהודה בר' אלעאי, שהיה יושב ושונה לתלמידיו, ועברה כלה, ואחז בידו כדי צרכו והיה משנין בה עד שעברה הכלה מלפניו"
משנתנו מספרת מעשה ברבי אלעאי ותלמידיו שהיו מבטלים תורה שכאשר כלה הייתה עוברת לפניהם והיו רוקדים לפניה והיו משבחים אותה ללא כל תנאי בין שהיו אנשים שירקדו בפניה ובין שלא היו אנשים שירקדו בפניה.

השאר תגובה