פרק ג משנה ט

"רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת
וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת
הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת
וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת"
רבי חנינא אומר שצריך לדעת מתי להשתמש בכוח החכמה.
כאשר אדם יהיה ירא חטא, אדם זה יפעל בחכמה, מפני שאדם זה ירא מלחטוא לכן כל מחשבתו וחכמתו יהיו כיצד לחמוק מלחטוא. אך כאשר אדם ישתמש בחכמתו ללא שיהיה ירא חטא, אדם זה עלול לחטוא. כאשר אדם עשה מעשה והשתמש בכל הידע שלו לצורך עשייה זו, על אדם זה נאמר שמעשיו מרובין מחכמתו. אך אדם שלמד הרבה ואינו עושה הרבה עם חכמתו, על אדם זה נאמר שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת.

השאר תגובה