פרק ג משנה ז אבות דרבי נתן

"הוא היה אומר: אם נתת פרוטה לעני שחרית ובא עני אחר ועמד לפניך ערבית תן לו.
כי אינך יודע אם שניהם יתקיימו בידך אם שניהם כאחד טובים,

שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך""

רבי עקיבא אומר אם נתת צדקה לעני בבוקר ובא עני נוסף בערב גם תיתן לו. מפני שאין לדעת אם שניהם עניים או רק אחד מהם עני או עני אחד יותר זקוק מהשני.

השאר תגובה