פרק ב משנה ג חלק ח אבות דרבי נתן

"רבי יהודה בן בתירא אומר:
לא שבר משה את הלוחות, אלא שנאמר לו מפי הגבורה.
שנאמר: (במדבר יב) "פה אל פה אדבר בו" – פה אל פה אמרתי לו שבר את הלוחות.

ויש אומרים:
לא שבר משה את הלוחות, אלא שנאמר לו מפי הגבורה.
שנאמר: (דברים ט) "וארא והנה חטאתם לה' אלהיכם" אינו אומר 'וארא' אלא שראה שפרח כתב מעליהם.

אחרים אומרים:
לא שבר משה את הלוחות, אלא שנאמר לו מפי הגבורה.
שנאמר: (שם י) "ויהיו שם כאשר צוני ה'". אינו אומר 'צוני' אלא שנצטוה ושברן.

רבי אלעזר בן עזריה אומר:
לא שבר משה את הלוחות, אלא שנאמר לו מפי הגבורה.
שנאמר: (שם לד) "אשר עשה משה לעיני כל ישראל". מה להלן נצטוה ועשה, אף כאן נצטוה ועשה.

רבי עקיבא אומר:
לא שבר משה את הלוחות, אלא שנאמר לו מפי הגבורה.
שנאמר: "ואתפוש בשני הלוחות". במה אדם תופס, במה שיכול לבוראן.

רבי מאיר אומר:
לא שבר משה את הלוחות, אלא שנאמר לו מפי הגבורה.
שנאמר: (שם י) "אשר שברת" – יישר כחך ששברת"
עתה המשנה מביאה מספר חכמים האומרים שהקב"ה אמר למשה לשבור את הלוחות.
רבי יהודה לומד מהדיבור של הקב"ה עם משה פה אל פה. בעת הזו הקב"ה אמר לו לשבור את הלוחות.
ויש אומרים שמשה ראה שהלוחות נמחקו, לכן השליך את הלוחות.
אחרים לומדים מהכתוב כאשר ציווני ה', ה' ציווה את משה לשבור את הלוחות.
רבי אלעזר למד שמשה עשה את כל מה שהקב"ה הורה לו וגם את הלוחות הקב"ה הורה לו לשבור.
רבי עקיבא למד שמשה יכל לתפוס בדבר שהוא היה יכול לעשות בעצמו, אבל את הלוחות הראשונים הקב"ה עשן. לכן משה שבר את הלוחות.
רבי מאיר למד מהכתוב אשר שברת, אמר לו הקב"ה יישר כוח.

השאר תגובה