פרק ב משנה ג חלק ב אבות דרבי נתן

"כיצד? אמר: מה אם ישראל שלא נתקדשו אלא לפי שעה, ולא נזדמנו אלא כדי לקבל עליהם עשרת הדברות מהר סיני, אמר לי הקדוש ברוך הוא "לך אל העם וקדשתם היום ומחר". ואני שאני מזומן לכך בכל יום ויום ובכל שעה, ואיני יודע אימתי מדבר עמי או ביום או בלילה, על אחת כמה וכמה שאפרוש מן האישה. והסכימה דעתו לדעת המקום"
משנתנו עוסקת היאך משה אמר לפרוש מאישה והקב"ה הסכים עם משה? משה עונה לשאלה זו. שהוא למד מקל וחומר מעם ישראל שפגישתם עם הקב"ה הייתה חד פעמית בקבלת התורה ובכל זאת היו צריכים לפרוש מנשותיהם ולהתקדש. כל שכן אני, צריך להיות מוכן בכל יום ובכל שעה לדבר עם השכינה, צריך להתקדש ולפרוש מאשתי, מפני שאיני יודע מתי הקב"ה ידבר איתי. לבסוף הקב"ה הסכים לדעתו.

השאר תגובה