פרק א משנה ח חלק א

"ר' יהודה בן בתירה אומר: אדם הראשון היה מיסב בגן עדן, ומלאכי השרת עומדין בגן עדן לקראתו, וצולין לו בשר ומצננין לו יין. בא נחש וראה אותו והציץ בכבודו ונתקנא בו.

כיצד נברא אדם הראשון?
שעה ראשונה הוצבר עפרו.
שניה נברא צורתו.
שלישית נעשה גולם.
רביעית נתקשרו אבריו.
חמישית נתפתחו נקביו.
ששית נתנה בו נשמה.
שביעית עמד על רגליו.
שמינית נזדווגה לו חוה.
תשיעית הכניסו לגן עדן.
עשירית צווהו.
אחד עשר סרח.
שתים עשר נטרד והלך לו.
לקיים מה שנאמר: (תהלים מט) "ואדם ביקר בל ילין"".
רבי יהודה אומר שהאדם הראשון היסב לסעודת מלכים בגן עדן עם מלאכי השרת. כתוצאה מכך הנחש הציץ לתוך סעודה זו וקינא בכבודו של האדם הראשון. אולם אנו רואים בהמשכה של המשנה, שהאדם הראשון נוצר בצורה טבעית ולא בצורה ניסית ואף חטא והוא היה אדם רגיל ככל האנשים, לכן אין מפני מה לקנאות בו.

השאר תגובה