פרק א משנה ה חלק א אבות דרבי נתן

"ועשו סייג לתורה
ועשה סייג לדבריך,
כדרך שעשה הקדוש ברוך הוא סייג לדבריו,
ואדם הראשון עשה סייג לדבריו,
תורה עשתה סייג לדבריה,
משה עשה סייג לדבריו,
ואף איוב ואף נביאים וחכמים כולם עשו סייג לדבריהם.

איזהו סייג שעשה הקדוש ברוך הוא לדבריו?
הרי הוא אומר: (דברים כט) "ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת".
מלמד שגלוי היה לפני מי שאמר והיה העולם, שעתידין הדורות כך לומר: "על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת?".
לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, כתוב והנח לדורות הבאים, "ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' וגו' וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם, אלוהים אחרים אשר לא ידעום ולא חלק להם".
הא למדת שעשה הקדוש ברוך הוא סייג לדבריו. וכתיב בתריה מה שהיו עתידין לומר עדיין, שהוציא הקדוש ברוך הוא שכר בריותיו בשלום".

משנתנו אומרת שכל אדם צריך לעשות סייג לדבריו. המשנה נותנת דוגמה שאפילו הקב"ה סייג לדבריו. הקב"ה היה אמור להשמיד את עם ישראל, כאשר עם ישראל יעבוד עבודה זרה. אולם הקב"ה אומר לנו כאשר תעבדו עבודה זרה אשמיד רק את ארצכם ולא אתכם.

השאר תגובה