פרק א משנה ג

"יהושע קבל ממשה, שנאמר: (במדבר כז) "ונתתה מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל".
זקנים קבלו מיהושע, שנאמר: (שופטים ב) "ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע אשר ראו את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה לישראל".
שופטים קבלו מיהושע, שנאמר: (רות א) "ויהי בימי שפוט השופטים".
נביאים קבלו משופטים, שנאמר: (ירמיה ז) "ואשלח אליכם את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלוח".
חגי זכריה ומלאכי קבלו מנביאים.
אנשי כנסת הגדולה קבלו מחגי זכריה ומלאכי.

והם אמרו שלשה דברים:
הוו מתונין בדין,
והעמידו תלמידים הרבה,
ועשו סייג לתורה"
המשנה ממחישה את מה שעבר מהתורה בכל דור ודור.
יהושע קבל את הדרגה הרוחנית ממשה.
זקנים קבלו את עבודת ה' מיהושע.
שופטים קבלו את התורה מיהושע, שכן אחד מתפקידי השופט היה ללמד את העם תורה ולהשיבם בתשובה.
נביאים קבלו את לא תעשה שבתורה מהשופטים, שכן אחד מתפקידי הנביאים היה להזהיר את העם שלא יעבדו אלוהים אחרים.
לאחר שהתורה הגיעה לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים שעליהם נרחיב את הדיבור במשניות הבאות.

השאר תגובה