פרק א משנה ב

"על ידי משה ניתנה תורה בסיני
שנאמר: (דברים ה) "ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אלי". ולהלן הוא אומר: (ויקרא כו) "אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה".

תורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, לא נתנה אלא על ידי משה,
שנאמר: "ביני ובין בני ישראל".
זכה משה להיות שליח בין בני ישראל למקום.

משה עשה את איל המלואים ואת שמן המשחה, ומשח בו אהרן ובניו כל שבעת ימי המילואים. ממנו נמשחו כוהנים גדולים ומלכים.
ואלעזר שרף פרת החטאת, שממנו טמאים מטהרים לדורות.
אמר רבי אליעזר: גדולה מידה זו שהיא נוהגת לדורות. שאהרן ובניו נתקדשו בשמן המשחה, שנאמר: (שמות ל) "ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אותם לכהן לי""
משנתנו מתחילה במשה רבנו שהוא שליח ה' המתווך בין ה' לישראל קבל תורה מהקב"ה וכתב אותה ומסרה לישראל. כך קבלנו את התורה מהקב"ה.
בנוסף משה משח את אהרן ובניו לכהונה בשמן המשחה ואחר כן חלק מהכוהנים הגדולים והמלכים עם שמן זה. וטהרו טמאי מת לדורות, מאפר פרה אדומה שאלעזר הכהן שרף. רבי אליעזר אומר הגדולה של שמן המשחה, שהשתמשו בו לדורות.

השאר תגובה