פרק א משנה א

אנו מתחילים ללמוד אבות דרבי נתן. אני מציע לקרוא כהקדמה ללימוד זה באתר ויקיפדיה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A0%D7%AA%D7%9F
הערה, אנו נלמד ע"פ המהדורה הקיימת באינטרנט http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/avot/shaar-2.htm
בע"ה נעשה ונצליח
לימוד פורה ומהנה
שאול ענבר

משה נתקדש בענן, וקיבל תורה מסיני"
שנאמר: (שמות כד) "וישכון כבוד ה' על הר סיני" – למשה לטהרו.

  • זה היה אחר עשרת הדברות, דברי ר' יוסי הגלילי.
    רבי עקיבא אומר: (שם) "ויכסהו הענן ששת ימים" – למשה. הדא הוא דכתיב: (שם) "ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן" – לחלוק לו כבוד למשה.
    אמר רבי נתן: מפני מה נתעכב משה כל ששת ימים ולא שרה עליו דבור? – בשביל שימרק מכל אכילה ושתיה שהיה במעיו עד שעה שנתקדש ויהא כמלאכי השרת.
    אמר לו רבי מתיא בן חרש:, רבי, לא אמרו אלא לאיים עליו, כדי שיקבל עליו דברי תורה באימה ביראה ברתת ובזיע. שנאמר: (תהלים ב) "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה".

מעשה שאירע בר' יאשיה ובר' מתיא בן חרש, שהיו שניהם יושבים ועוסקין בדברי תורה. פירש ר' יאשיה לדרך ארץ.
אמר לו ר' מתיא בן חרש: רבי, מה לך לעזוב דברי אלוהים חיים ולשטוף בדרך ארץ?
ואף על פי שאתה רבי ואני תלמידך, אין טוב לעזוב דברי אלוהים חיים ולשטוף בדרך ארץ.
ואמרו: כל זמן שיושבין ועוסקין בתורה, היו דומין למקנאין זה לזה.
וכשנפטרין, דומין כשהן אוהבים מנעוריהם"
משנתנו מתחילה להמחיש היאך משה רבנו הכין את עצמו לקבלת התורה ור' יוסי הגלילי אומר שעליית משה להר סיני וקבלת התורה, היה אחר מעמד עשרת הדברות.
כאשר משה שהה על הר סיני, שהר זה היה הר ככל ההרים עד שהקב"ה השרה שכינתו עליו כדי לטהר את משה רבנו לקראת קבלת התורה. תהליך זה לקח שישה ימים על מנת שמשה יהיה מוכן לדבר עם השכינה ורק ביום השביעי ה' קרא למשה מתוך הענן. רבי נתן אומר מדוע משה נדרש לתהליך של שישה ימים על מנת להיות מוכן למעמד זה. כיוון שבמשך השישה הימים האלה, משה לא אכל ולא שתה, עד שמעיו היו ממורקים לגמרי והיה כמלאכי השרת. דעה נוספת מדוע משה נדרש לשישה ימים, רבי מתיא בן חרש אומר שמשה היה נדרש להתכוננות רוחנית גבוהה מאד כדי לקבל תורה באימה וברתת וזיע.
אחר שהמחשנו את מעמד הר סיני והבנו שחשיבותה של תורה גדולה משאר עסקי עולם. ממשיכה המשנה ומספרת לנו מעשה על רבי יאשיה ורבי מתיא שעסקו בדברי תורה. אחר זמן מה עזב רבי יאשיה את לימוד התורה והלך לעסוק בצרכי היום יום. הגיב על מעשה זה, רבי מתיא ואמר לו, אין זה טוב לעזוב את התורה ורק להתעסק בצרכי היום יום. בנוסף אמרו, כל זמן שעוסקים בתורה מותר שיהיה וויכוח ומחלוקת ע"מ להגיע לאמתותה של תורה, אבל כאשר שהם גומרים לעסוק בתורה, העוסקים חייבים להישאר חברים.
סיכום: משנתנו מדברת על חשיבות התורה. בהתחלה המשנה אומרת שמשה רבנו היה צריך להכין את עצמו במשך שישה ימים לקבלת התורה . בהמשך המשנה מתארת כיצד משה הכין את עצמו. אחר פתיחה זו, מובאה מעשה המראה שאין לנטוש את התורה כדי להתעסק בצרכי היום יום. לבסוף המשנה אומרת שבזמן שעוסקים בתורה מותר שיהיה וויכוח ומחלוקת, אבל כאשר גומרים לעסוק בתורה, העוסקים חייבים להישאר חברים.

השאר תגובה