אמירת קריאת שמע, תפילה והנחת תפילין בגוף לא נקי

השאלה
איני מצליח לעשות את צרכיי לפני התפילה, מסיבות שונות. האם מותר לי להניח תפילין או לומר קריאת שמע ולהתפלל בגוף לא נקי?
תשובה
הגמרא בברכות (כג ע"א) מתייחסת למקרה הנדון:
תנו רבנן: הנצרך לנקביו אל יתפלל, ואם התפלל – תפלתו תועבה. אמר רב זביד ואיתימא רב יהודה: לא שנו אלא שאינו יכול לשהות בעצמו, אבל אם יכול לשהות בעצמו – תפלתו תפלה.
מגמרא זו רואים, שכאשר יכולים להתאפק בדיעבד יהיה מותר להתפלל. השו"ע (או"ח צב, א) פוסק כך:
היה צריך לנקביו, אל יתפלל, ואם התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל; וה"מ שאינו יכול לעמוד עצמו שיעור הילוך פרסה, אבל אם יכול להעמיד עצמו שיעור פרסה יצא בדיעבד, אבל לכתחלה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו תחלה יפה.
עם זאת, צריך לזכור שהגמרא, והשו"ע בעקבותיה, עוסקים באדם בריא (כלומר, אדם ששולט בצרכיו). לעומת זאת, במקרה שלנו מדובר באדם שאינו מצליח לעשות את צרכיו, לכן אדם זה אנוס. לפיכך יש לדון במקרה הנ"ל במסגרת יחס ההלכה לאנוס.
אנוס בדבר של קדושה
שו"ת הרמ"א (סי' צח) דן בסוגייתנו, ופוסק בעניין תפילה בגוף לא נקי כך:
אמנם כי דייקינן אדרבא מתשובה זו נראה דיכול להתפלל, דהרי הרא"ש לא קאמר אלא דמוטב שיעבור זמן תפלה אבל לא אמר דיש איסור בדבר, אלא מוטב לו להמתין מאחר שיש לו תקנה לחזור ולהתפלל שתים. אמנם מי שרגיל הוא בכך ואי לא יתפלל יפטר מן התפלה לעולם בודאי מותר לו להתפלל בלא גוף נקי, דלא אתא איסור דרבנן ודחי לחיוב דאורייתא או לתפלה שהיא מצוה דרבים.
הרמ"א אומר שהאיסור להתפלל בגוף לא נקי הוא מדרבנן, על כן יש להתיר הנחת תפילין וקריאת שמע (שהן מדאורייתא) ותפילה (שהיא מצוות רבים) בגוף לא נקי. אולם יש לשים לב לכך שהרמ"א מתייחס למצב קבוע (כגון קטטר), ואילו במצב שאינו קבוע לדעתו יש להמתין שיהיה בגוף נקי ואחר יעשה את הדברים שבקדושה. הרמ"א אומר כלל נוסף שראינו בברכות (שם) – אם יכול להתאפק מותר להתפלל, וכן כל דבר שבקדושה. כך כתב גם ה'ציץ אליעזר' (ח"ח א, ב). וכן המגן אברהם (עח, ב) מתיר להיכנס לבית הכנסת בגוף לא נקי, וזו לשונו:
כתב רמ"א בתשו' סי צ"ח מי שיש לו חולי שמטפטף תמיד מי רגלים לאונסו ואם כןלא יוכל להתפלל לעולם יש להתיר לעשות לו בגד סביב איברו והבגדים העליונים יהיו נקיים ויכנס לבית הכנסת ויתפלל ובשע' הטפת מי רגלים יפסיק ואח"כ יתפלל ודוקא שלא הוצרך לטפטף בשעה שמתחיל להתפלל ואע"פ שיודע שבתוך תפלתו יצטרך לטפטף וכו' ע"ש שהאריך בטעמו ועיין בסימן פ' ועיין מה שכתוב סי' ע"ו ס"ה וס"ו בשם הרא"ש.
לפי זה, נראה לי שגם במקרה שלנו יהיה מותר להיכנס לבית הכנסת בגוף לא נקי.
סיכום
מותר לאדם שאינו מצליח לעשות את צרכיו, לעשות כל דבר שבקדושה.

השאר תגובה