פרק ב משנה ג חלק ו אבות דרבי נתן

"נטלן וירד והיה שמח שמחה גדולה. כיון שראה אותו סרחון שסרחו במעשה העגל אמר: היאך אני נותן להם את הלוחות, מזקיקני אותן למצות חמורות, ומחייבני אותן מיתה לשמים, שכן כתוב בהן "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני". חזר לאחוריו.וראו אותו שבעים זקנים ורצו אחריו. הוא אחז בראש הלוח, והן אחזו בראש הלוח. חזק כוחו…

קרא עוד

פרק ב משנה ג חלק ה אבות דרבי נתן

"שבר את הלוחות כיצד?אמרו, בשעה שעלה משה למרום לקבל את הלוחות שהן כתובות ומונחות מששת ימי בראשית, שנאמר: (שמות לב) "והלוחות מעשה אלוהים המה והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות", אל תקרי 'חרות' אלא 'חירות' – שכל מי שעוסק בתורה הרי הוא בן חורין לעצמו.באותה שעה היו מלאכי השרת קושרין קטיגור על משה, והיו אומרים:…

קרא עוד

פרק ב משנה ג חלק ד אבות דרבי נתן

"פירש מאהל מועד כיצד?אמר: ומה אהרן אחי שמשוח בשמן המשחה ומרובה בבגדים ומשתמש בהם בקדושה, אמר לו הקדוש ברוך הוא (ויקרא טז) "דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש", אני שאיני מזומן לכך על אחת כמה וכמה שאפרוש מאהל מועד.פירש מאהל מועד והסכימה דעתו לדעת המקום"משנתנו ממשיכה להסביר מדוע משה רבנו פרש…

קרא עוד

פרק ב משנה ג חלק ג אבות דרבי נתן

"רבי יהודה בן בתירא אומר: לא פירש משה מן האישה, אלא שנאמרה לו מפי הגבורה שנאמר: (במדבר יב) "פה אל פה אדבר בו" – פה אל פה אמרתי לו 'פרוש מן האישה', ופירש.יש אומרים: לא פירש משה מן האישה עד שנאמר לו מפי הגבורה. שנאמר: (דברים ה) "לך אמור להם שובו לכם לאהליכם" וכתיב בתריה…

קרא עוד

פרק ב משנה ג חלק ב אבות דרבי נתן

"כיצד? אמר: מה אם ישראל שלא נתקדשו אלא לפי שעה, ולא נזדמנו אלא כדי לקבל עליהם עשרת הדברות מהר סיני, אמר לי הקדוש ברוך הוא "לך אל העם וקדשתם היום ומחר". ואני שאני מזומן לכך בכל יום ויום ובכל שעה, ואיני יודע אימתי מדבר עמי או ביום או בלילה, על אחת כמה וכמה שאפרוש מן…

קרא עוד

יום כיפור תשפ"א: בקשת סליחה מהקב"ה או מרעך ברמת התמקדות שווה ובהכנה מראש

יום הכיפורים הוא זמן כפרה לכל.ביום זה במיוחד אנו מתחננים לפני בורא עולם שיסלח ויכפר על עוונותינו.אנו גם מצווים בכל יום לבקש סליחה מרעינו.תהליך בקשת סליחה מהקב"ה ומרעינו, הוא תהליך אחד.פירוש הדבר, על מנת לחזור בתשובה שלמה, אנו צריכים לבקש סליחה מהקב"ה ומרעינו.היאך נבוא לבקש סליחה וכפרה?ראשית עלינו להכיר במעשינו הרעים.אם אין אנו מכירים במעשינו…

קרא עוד

פרשת האזינו: כל משפט הוא יישר ואמת

"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (דברים לב,ד)בפרשתנו משה שר את שירתו. משה פותח את שירתו במילות שבח להקב"ה. אחר פתיחה זו, משה עבור לקטרג על עם ישראל, בעקבות כך שעם ישראל לא הלך בדרכי ה'. אחד ממילות השבח הם פסוק המצוטט למעלה. פירוש הפסוק הוא, שהקב"ה…

קרא עוד

פרק ב משנה ג חלק א אבות דרבי נתן

"איזו סייג שעשה משה לדבריו?הרי הוא אומר: (שמות יט) "ויאמר ה' אל משה, לך אל העם וקדשתם היום ומחר".לא רצה משה הצדיק לומר להם לישראל כדרך שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אלא כך אמר להם: "היו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אישה", והוסיף להם משה יום אחד מעצמו.כך אמר משה: ילך איש אצל אשתו,…

קרא עוד

פרק ב משנה ב חלק ג אבות דרבי נתן

"דבר אחר:"בטנך ערימת חטים" – אלו מצוות קלות הרכות."סוגה בשושנים" – בזמן שישראל עושין אותן, היו מביאים אותן לחיי העולם הבא.הא כיצד? אשתו נדה עמו בבית. רצה משמש רצה אינו משמש. וכי אדם רואהו, או אדם יודע בו שיאמר לו כלום? הא אינו מתיירא אלא ממי שפוקד על הטבילה. וכן אתה אומר בחלה, וכן אתה…

קרא עוד

פרק ב משנה ב חלק ב אבות דרבי נתן

"הרי הוא אומר: (שם) "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו", מכאן אמרו:אל יתייחד אדם עם הנשים בפונדק, אפילו עם אחותו ועם בתו, מפני דעת הבריות.לא יספר עם האישה בשוק, ואפילו עם אשתו, ואין צריך לומר עם אישה אחרת, מפני טענת הבריות.לא ילך אדם אחר האישה בשוק, ואפילו עם אשתו, ואין צריך לומר עם…

קרא עוד