פרק ב משנה ב חלק ב אבות דרבי נתן

"הרי הוא אומר: (שם) "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו", מכאן אמרו:אל יתייחד אדם עם הנשים בפונדק, אפילו עם אחותו ועם בתו, מפני דעת הבריות.לא יספר עם האישה בשוק, ואפילו עם אשתו, ואין צריך לומר עם אישה אחרת, מפני טענת הבריות.לא ילך אדם אחר האישה בשוק, ואפילו עם אשתו, ואין צריך לומר עם…

קרא עוד

פרק ב משנה ב חלק א אבות דרבי נתן

"מעשה באדם אחד שקרא הרבה, ושנה הרבה, ושמש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימיו.והייתה אשתו נוטלת תפיליו וחוזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, והייתה צועקת ובוכה, ואמרה להם: רבותי, כתיב בתורתכם (דברים ל) "כי הוא חייך ואורך ימיך". בעלי שקרא הרבה, ושנה הרבה, ושמש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו? לא היה אדם שהשיב…

קרא עוד

פרק ב משנה א אבות דרבי נתן

"איזהו סייג שעשתה תורה לדבריה?הרי הוא אומר: (ויקרא יח) "ואל אישה בנדת טומאתה לא תקרב".יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עמה דברים בטלים? תלמוד לומר "לא תקרב".יכול יישן עמה בבגדיה על המטה? תלמוד לומר "לא תקרב".יכול תרחוץ בפניה ותכחול עיניה? תלמוד לומר (שם טו) "והדוה בנדתה" – כל ימים שבנדתה תהיה בנדוי.מכאן אמרו: כל המנוולת עצמה בימי…

קרא עוד

ראש השנה תשפ"א: זמן הכרת המלך

"ואתה הוא מלך, אל חי וקיים" (ונתנה תוקף)בוקר אחר שמחת תורה אדם קם ומחליט, השנה אקדיש יותר עתים לתורה ולמצוות.באותו יום שונה אדם זה, פרשת השבוע עם רש"י, פרק יומי, משנה יומית, דף יומי, הלכה יומית וכמובן מרבה בעבודת ה' וגמילות חסדים."בפסוקו של יום" של אותו יום, אדם זה מרוצה ומאושר מעצמו עד אין קץ.אדם…

קרא עוד

פרק א משנה ח חלק ח אבות דרבי נתן

"באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא: אם איני דן את הנחש, נמצאתי מחריב את כל העולם כולו,ואמר זה שהמלכתי ועשיתיו מלך על כל העולם כולו, היאך נשתבש ואכל פירות האילן?!מיד נפנה אליו וקללו, שנאמר: "ויאמר ה' אלוהים אל הנחש" וגו'.ר' יוסי אומר אלמלא לא נכתב קללתו בסופן, כבר החריב את כל העולם. כשבראו הקדוש ברוך…

קרא עוד

פרק א משנה ח חלק ז אבות דרבי נתן

"שור שהעלה אדם הראשון, ופר שהעלה נח, ואיל שהעלה אברהם אבינו תחת בנו על גבי המזבח, כולם קרנותיהן קודמות לפרסותיהן. שנאמר: (בראשית כב) "וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז".באותה שעה ירדו שלוש כתות של מלאכי השרת, ובידיהם כנורות ונבלים וכל כלי שיר, היו אומרים שירה עמו שנאמר: (תהלים צב) "מזמור שיר ליום…

קרא עוד

פרק א משנה ח חלק ו אבות דרבי נתן

"כיון שבא אדם הראשון לעת ערב, ראה אדם הראשון את העולם כלפי מערב שמחשיך ובא, אמר: אוי לי, כי בשביל שסרחתי הקדוש ברוך הוא מחשיך עלי את העולם. והוא אינו יודע שכן דרך העולם.לשחרית כיון שראה העולם שמאיר ובא למזרח, שמח שמחה גדולה. עמד ובנה מזבחות, והביא שור שקרניו קודמות לפרסותיו והעלהו עולה. שנאמר: (תהלים…

קרא עוד

מהי תפילה מילים או מנגינות או מילים וגם מנגינות

אבי מורי ואני מתכוננים אחר חצות לילה ללכת לומר סליחות ראשונות. רגע קט לפני צאתנו, אני תופס רגע של התבודדות עם הקב"ה. אחר נוטל ידי להיטהר לפני שאשפוך תחנוני לפני מלך המלכים. הגיע הרגע , אבי קורא לי "הגיע הזמן, בא נלך". אנו יוצאים לדרך לבית הכנסת של הכפר. בדרכנו אנו מתחברים לשורה ארוכה של…

קרא עוד

פרק א משנה ח חלק ה

"בו ביום נוצר,בו ביום נברא,בו ביום נוצרה צורתו,בו ביום נעשה גולם,בו ביום נתקשרו אבריו ונתפתחו נקביו,בו ביום נתנה נשמה בו,בו ביום עמד על רגליו,בו ביום נזדווגה לו חוה,בו ביום קרא שמות,בו ביום הכניסו לגן עדן,בו ביום צווהו,בו ביום סרח,בו ביום נטרד.לקיים מה שנאמר: "ואדם ביקר בל ילין".בו ביום עלו למיטה שניים וירדו ארבעה.ר' יהודה בן…

קרא עוד

פרק א משנה ח חלק ד

"רבי שמעון בר יוחאי אומר: אמשול לך משל.למה אדם הראשון דומה? לאחד שהיה לו אישה בתוך ביתו. מה עשה אותו האיש? הלך והביא את החבית, והניח בו תאנים במניין, ואגוזים במניין. וצד את העקרב ונתנו על פי החבית, והקיפה בצמיד פתיל, והניחה בקרן זווית.אמר לה: בתי, כל שיש לי בבית הזה מסור בידך, חוץ מחבית…

קרא עוד