פרשת שלח: בל תוסיף ובל תגרע במצוות ה' יתברך

ה' אומר למשה לשלוח לו אנשים לתור את הארץ.
אמירה זו אומרת, אני ה' הכל שלי הוא וכך גם הכנתי לכם ארץ זבת חלב ודבש.
בנוסף הקב"ה אומר למשה ולישראל, מסרתי לכם מספר פעמים את טיב הארץ.
אם כך, אם אתה חפץ בכך, הרשות בידיך.
כך משה שולח לו אנשים ולא סתם אנשים כפי שה' הורה לו, אלא את נשיאי ישראל.
התוצאות של משלחת זו ידועות לכל וגם העונש מכך ידוע לכל ואין צורך להאריך בזה.
אך מה חטאם הגדול של ישראל כאן?
סבורני לענ"ד הקטנה, שחטאם הגדול אינו בכך שהוציאו את דיבת הארץ רעה.
דיבת הארץ, הוא חטא גדול ונורא ומי אני שאדרג את החטאים לפני ה' יתברך.
אך להבנתי הקטנה והדלה, חטאם הגדול והנורא היה שישראל לא בטחו בה' שיביאם לארץ הטובה ביותר שקיימת עלי אדמות שבכל התבל וכן יושיע אותנו מכל אויבנו.
פשוט לא הייתה לנו הארה המספיקה בהקב"ה.
דבר ידוע ומובן לנו ולכן עלינו לעבוד באופן מתמיד שתהיה בנו הארה המספיקה בהקב"ה.
היאך אני יודע שה' לא חפץ במשלחת זו?
כאשר ה' חפץ בדבר מסוים, ה' מצווה אותנו בצורה הכי מדויקת וישירה שקיימת.
בערש"ק זו לפני 40 שנה משפחות רייסמן ורז וישראל נתבשרו בשורה רעה ומרה, על הסתלקותו של מו"ר הרב גדי זצ"ל.
הרב גדי, יצא בשבת קודש פרשת בהעלותך ע"פ צו ה' ועשה כפי יכולתו לקיים את דבר ה' בשבת זו ובחייו.
דברים אלה יהיו לעילוי נשמתו הזכה והטהורה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה