פרשת חקת: במילוי תפקיד צריך אמינות

"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" (במדבר כ,יב)
בפרשת השבוע מתרחש אירוע שהעם מתלונן בפני משה, שאין להם מים לשתייה. בעקבות תלונה זו, הקב"ה אומר למשה ולאהרן להקהיל את העדה לסלע ולדבר לסלע וכך יצאו מים מסלע זה. משה מקיים את דברי ה', אולם משה אינו מדבר לסלע אלא מכהו. בנוסף משה מכה הסלע פעמים ומים יוצאים מהסלע. הקב"ה מעניש את משה ואת אהרן על מעשה זה. הסיבה לעונש זה, שע"י הכאה ולא דיבור לסלע, משה ואהרן גורמים לא לקדש את שמו של הקב"ה בפני העם. העונש של משה ואהרן היה, שמשה ואהרן לא יכניסו את העם לארץ ישראל.
ברצוני לעסוק בשאלה מדוע העונש של משה ואהרן היה לא להכניס את עם ישראל לארץ ישראל ? ונוסיף לחדד את השאלה הזו, מה ההבדל המהותי בין דיבור להכאת הסלע?
משה ואהרן הביעו במעשה זה, שהם אינם יכולים למלא את השליחות במלואה כלפי הקב"ה והעם כאחד. כאשר משה שינה את הוראת ה' מדיבור להכאת הסלע, הוא הראה בכך שאינו יכול למלא את השליחות במלואה כלפי הקב"ה. מפני שהקב"ה הורה למשה לדבר ומשה היכה. חוסר יכולת למלא את השליחות במלואה הוא גם כלפי העם, בכך שהעם רואה שמשה אינו מציית להוראת ה' ובכך העם עלול לומר שח"ו אין הקב"ה ולחזור לטענה השגרתית למה העליתינו ממצרים. בחוסר היכולת למלא את השליחות במלואה, משה אינו יכול להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. עם ישראל זקוקים להנהגה חדשה בכניסתם לארץ ישראל הנהגה שתיצור אמון חדש בינה להקב"ה ובינה לעם ישראל.
פרשה זו מלמדת אותנו, שכאשר אנו מקבלים על עצמנו תפקיד, אנו צריכים להיות אמינים על נותן התפקיד וגם על לקוחנו אשר אנו עושים עבורו תפקיד זה. אתן דוגמה מחיי, אדם המטפל באדם מוגבל. מטפל זה צריך למלא את תפקידו כפי שהוטל עליו ובכך להיות אמין על האדם המוגבל לעשות את כל צרכיו ואת מבוקשו. אך מטפל זה צריך להיות אמין גם על מעסיקיו ועל בני משפחתו של האדם המוגבל.
תפילה להיות אמין בתפקיד
אשא תפילה.
אנו משרתים בתפקידים שונים ומגוונים.
אנא אבא שבשמיים תן שנהיה אמינים על הצדדים.
בזכות אמינות זו, נזכה למלא את תפקידנו במסירות ובשלמות.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה