פרק ה משנה ו

"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות
ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה"
בתום ימי הבריאה רגע לפני שבת נבראו הדברים שבריאתם לא מובנת בדרך הטבע. דברים אלה הם נס או מופת. אין הדבר כן בששת ימי הבריאה שאפשר להבינם בדרך הטבע.

השאר תגובה