פרק ד משנה כא

"רבי אליעזר הקפר אומר הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם"
רבי אליעזר אומר קיימות שלוש מידות רעות שהן יכולות לנתק מהחברה ואלו הן:
הקנאה – אדם אשר הוא אך ורק קנאי לדבר ה' ואינו מתחשב כלל בחברה הסובבת אותו.
התאווה – אדם אשר מתאווה לדבר מסוים ואינו מתחשב כלל בחברה הסובבת אותו כדי להשיג את מבוקשו.
הכבוד – אדם אשר מבקש אך ורק כבוד לעצמו ואינו מתחשב כלל בחברה ע"מ להשיג כבוד זה.
כאשר אדם מתנהג ע"פ אחת ממידות אלו, אדם זה מוציא את עצמו מהחברה וגם החברה מוציאה אדם זה מהחברה.

השאר תגובה