ברוך שומר הבטחתו לישראל

אחר ששמענו את היסודות שלנו.
עתה נאזין בקשב רב לסיבת שעבודנו.
שהרי זה עיקר הערב.
הסיפור ממשיך להשמיע שהקב"ה יגאל אותנו משעבוד זה.
אולם אין נכנסים בשלב זה לחקור ולדרוש בסיבת השעבוד.
לעת עתה אנו נשארים ברמת הסיפור.

השאר תגובה