תפילה לא: הללוי-ה למתפלל

הללוי-ה למתפלל . 

הללוי-ה למשכים קום. 

הללוי-ה לקם ממיטתו ועושה כל צרכיו והמתקין עצמו לעבודת בוראו. 

הללוי-ה להולך לבית א-לוהיו בקור, בגשם, בחום, בשרב ובכל מצב שהוא. 

הללוי-ה הנכנס לבית ה' בגיל וברעדה, באימה וביראה. 

הללוי-ה המתעטף בטלית ועוטר בתפיליו את ידו ואת ראשו. 

הללוי-ה המתפלל בכובד ראש ומוציא בשפתיו מילים קדושות ומכוון את כל מחשבתו לבוראו. 

הללוי-ה האומר לתפילה הללוי-ה.

השאר תגובה