קדיש יתום לאילם

השאלה
האם אדם אילם יכול לומר קדיש יתום בשקט בשעת אמירת קדיש בתפילת ציבור?
תשובה
המקור לקדיש יתום נמצא במדרשים שונים, וכן מובא בספרי הלכה שונים בתקופת הראשונים, ביניהם שו"ת הריב"ש (סי' קטו).
לפי מקור זה, מטרת הקדיש היא שהקהל יענה "אמן יהא שמיה רבא מברך" ויציל על ידי זה את נשמת הנפטר מדין גיהנם. הרמ"א (יו"ד שעו, ד) פוסק שיתום יגיד על אביו ואמו קדיש יתום במשך י"ב חודש (והמנהג לומר י"א חודש), ושם הביא את סדרי הקדימויות – מי יזכה לומר קדיש יתום כאשר ישנם בבית הכנסת כמה אבלים.
הפוסקים דנו בשאלה האם מותר לכמה אבלים לומר קדיש ביחד. בשו"ת חת"ם סופר (יו"ד, סי' שמה) מובאים דברי היעב"ץ בסידורו, כי מנהג הספרדים לפיו כולם אומרים קדיש ביחד נכון בעיניו.
בשו"ת בנין ציון (סי' קכב) מובאת שאלה של רב בית הכנסת שרצה לתקן בבית הכנסת שלו שנבנה מחדש, שיאמרו כולם כאחד. המשיב יצא בחריפות כנגד הרצון לשנות מנהג אשכנז לפיו רק אחד אומר בכל פעם, וכתב שם שהאמירה ביחד אפשרית רק למנהג הספרדים שכך היא כל תפילתם. כמו כן, הוסיף שאין לשנות המנהג ושאם בזכות אמירת "אמן יהא שמה רבא" מתעלה נשמת המת, הרי שהקהל עונה רק למי שקולו נשמע, וממילא אין טעם בכך ששאר האבלים אומרים את הקדיש בלחש.
גם בעל השו"ת ציץ אליעזר (ח"ט, סי' טו) יצא נגד המנהג שלפיו כמה אבלים אומרים את הקדיש בבת אחת, שכל אחד מגביה קולו ומנסה להקדים את חברו כדי שהקהל יענה לאמירתו הוא; לדבריו, במקרה שבו אין ברירה כלל ואי אפשר אלא שיאמרו ביחד, עדיף לסדר את הדברים כך שיאמרו כולם כאחד במקום אחד. הוא הוסיף שהמכשול גדול עוד יותר במצב שבו אחד האבלים אומר את הקדיש בקול והשאר בלחש, והביא את דברי ה'בניין ציון' שהוזכרו לעיל, לפיהם אין זה מועיל כלל לתקנת המת כנ"ל. כמו כן, לדבריו מצב שבו האבלים אומרים לציבור שיברכו את ה', אך מנמיכים קולם שלא יישמע, נראה כשקר. מדברי הציץ אליעזר ברור שעדיף שכולם יאמרו קדיש כאחד בקול, ולא שיאמר אחד בקול והשאר בשקט.
לעומת זאת, בשו"ת רב פעלים (ח"ב או"ח, סי' יד) הביא את דברי מהר"א מני, לפיהם האבל יכול לומר את הקדיש בשקט יחד עם החזן. אמנם הוא הסתפק בזה.
על פי כל המקורות הנ"ל, נראה לי שגם במקום בו נוהגים שכמה אבלים אומרים קדיש ביחד, אילם אינו יכול לומר קדיש יתום מפני שהוא כלל לא נשמע על ידי הציבור. במקום אמירת קדיש, האילם יכול ללמוד משניות לעילוי נשמת הנפטר, וישכור אחר שיאמר עבורו קדיש.
אמנם, אפשר שאם יש חשש לכבוד המתים או החיים אם לא יאמר קדיש במקום שמכירים אותו, יאמר בשקט יחד עם שאר האבלים, ויסמוך על המתירים בזה.

השאר תגובה