בעיות ידיים

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
בעיות ידיים

נטילת ארבעה מינים לאדם שאינו שולט בידיו

שאלה: כיצד אדם שאינו שולט בידיו ייטול ארבעה מינים?

הסבר: השו''ע (או''ח סי' תרנא סע' ב) פוסק, "יטול האגודה בידו הימנית, ראשיהם למעלה ועיקריהם למטה, והאתרוג בשמאלית". השאלות שעולות מהלכה זו, כיצד ייטול אדם שאינו שולט בידיו או אדם גידם. הרי אנשים אלה אינם יכולים או קשה להם ליטול בעצמם ואפ' אם אחר יסייע להם דבר זה יקשה עליהם.

תשובה:
נטילה ארבעת המינים
השו''ע (או''ח סי' תרנא סע' ד') פוסק לאדם גידם, "אדם שאין לו יד, נוטל לולב בזרועו; וכן האתרוג". הנושאים כלים על השו''ע דנים, האם אפשר ליטול באבר אחר בגוף שהוא לא יד

חנוכיה חשמלית

חנוכיה חשמלית – שאול ענברי

שאלה: האם אדם שאינו יכול או המתקשה להדליק חנוכיה רגילה, יהיה לאדם זה מותר להדליק ולברך חנוכיה חשמלית?

תשובה: ראשית נראה מה עיקר מצוות נר חנוכה . הגמרא בשבת (כא, ב) אומרת: "מצות חנוכה נר איש וביתו". לשם מה צריך להדליק נר בחנוכה, לזכר הנס שהיה במקדש. מצווה זו כל כך חשובה, שאמרו שעני מוכר את כסותו וקונה מכסף זה שמן לנר חנוכה. המ''ב (סי' תרעא ס''ק ב) מסביר את החשיבות בהדלקה נר שאפ' העני צריך להדליק נר חנוכה. מפני פרסום הנס.

היבטים בנושא כסוי ראש לגבר

היבטים בנושא כסוי ראש לגבר/ שאול ענברי.

א: כשאנחנו באים לדון בנושא של כיסוי ראש לגברים יש צורך להקדים שני מונחים.

א. "מדת חסידות"
הגדרת המונח "מדת חסידות הנה: מעשה מעבר לדרת ההלכה המקובלת, כגון: חסידים הראשונים היו שוהין שעה קלה קודם התפילה, נוהג שאיננו מופיע בהלכה. מעשה זה נועד כדי לעזור להתרכז בתפילה. אולם ברור שאין הנהגה זאת מחייבת.

התוקף ההלכתי של מידת חסידות:
למידת חסידות אין שום תוקף הלכתי ע"פ מה שביארתי למעלה. נדייק מההגדרה שרק חסידים נוהגים הנהגות שאינן מופיעות להלכה. למידת חסידות אין עונש ע"פ מידת הדין, אלא, מסתכלים עליה מצד מידת היושר.

ב. "המנהג"

שלב תוכן