עליה לתורה

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
עליה לתורה

אילם המדבר ע"י מכשיר

אילם המדבר ע"י מכשיר

שאלה: אדם שאין לו מיתרי קול ונעזר במכשיר דיבור בכדי לברך האם רשאי לעלות לתורה?

תשובה: לצורך ביאורנו ההלכתי בנושא, נזדקק להשוות מכשיר זה למכשיר שכבר הפוסקים נתנו עליו את דעתם. היות ולא מצאנו התייחסות גרידא למכשיר זה בין הפוסקים ואכן נשווה מכשיר זה לרמקול דהיינו שמכשיר הדבור פועל על עיקרון הרמקול (מבחינה טכנית) ולמרת השוואה זו יש קצת הבדל בין המכשירים. ההבדל ניכר בכך שרגישות מכשיר הדבור לקול גבוה יותר מן הרמקול. והדבר השווה בין המכשירים הוא בכך שפעילותם חיצונית לגוף, ולכן ראינו מקום להשוואה. אם כן ראינו כי מכשיר דיבור זה דינו כרמקול, ונברר תחילה את ההלכה לגבי רמקול.

עליה לתורה של אילם

אילם בעליה לתורה

שאלה: האם רשאי אילם, פיקח, השומע, לעלות לתורה?

תשובה:

א. דיני "השומע כעונה".
בארנו במאמרנו בעניין כבד פה האם רשאי לעלות לתורה.
מצד דין שומע כעונה, מסקנתנו הייתה שאומרים אנו את הכלל שומע כעונה בקריאת התורה ולכן גם כבד פה וגם סומא רשאים לעלות לתורה.
נעזרנו בהגיענו למסקנה זו:
בט"ז על (שו"ע סי' קמ"א ס''ק ג) שמביא את הירושלמי במגילה (פ"ד ה"א)- מעשה בר' מאיר שקרא במגילה ואדם אחר בירך עליה- מכאן שהשומע כעונה.

עליה לתורה של 'כבד-פה'/ שאול ע.,

עליה לתורה של 'כבד-פה'

שאלה: אני כבד פה, האם מותר לי לעלות לתורה במקום מגוריי, ובמקום בו אני מתארח?

הסבר הבעיה: השאלה מתחלקת לשתי סוגי בעיות:
א. אני כבד פה, אין כל אדם מבין את דיבורי ובמיוחד במקום שאינני מוכר עלול הציבור לא להבין אותי כלל, ולכן אין באפשרות הציבור לענות על ברכותיי כאשר אני עולה לתורה.
ב. בשו''ע כתוב: העולה לתורה חייב בקריאה עם בעל קורא . מדיני הלכה זו יש ספק בעלייתי לתורה, כיוון שאיני יכול לבטא את המילים באותו קצב של הבעל קורא (על כך יבוא הסבר בהמשך תשובתנו).

תשובה:
הקדמה:
בבואנו לבאר עניין עליה לתורה עלינו להדגיש:

שלב תוכן