קדיש

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
קדיש

קדיש יתום לאילם

תגיות:

המקור לקדיש יתום נמצא במדרשים שונים, וכן מובא בספרי הלכה שונים בתקופת הראשונים, ביניהם שו"ת הריב"ש (סי' קטו).
לפי מדרש זה רואים שמטרת הקדיש היא שהקהל יענה אמן יהא שמיה רבא מברך ויציל על ידי זה את נשמת הנפטר מדין גיהנם. הרמ"א (יו"ד שעו ס' ד') פוסק שיתום יגיד על אביו ואימו קדיש יתום י"ב חודש (והמנהג לומר י"א חודש), ושם הביא את סדרי הקדימויות כאשר ישנם בבית הכנסת כמה אבלים, מי יזכה לומר הקדיש יתום.
הפוסקים בספרי השו"ת דנים האם מותר לאבלים לומר ביחד קדיש.
בשו"ת חת"ם סופר יו"ד שמ"ה הביא את דברי היעב"ץ בסידורו, שכתב כי מנהג הספרדים, שכולם אומרים קדיש ביחד נכון בעיניו.

שלב תוכן