ברכות

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
ברכות

אילם בברכות ובתפילה

בגמ' נחלקו האם הרהור כדבור דמי או לא, ופסקו רוב הראשונים שהרהור לאו כדבור דמי, ולא יצא ידי חובה מי שהרהר תפילה וברכות.
הרמב"ם פוסק (הל' ברכות פ"א ה"ז): "כל הברכות כולן צריך שישמיע לאזנו מה שהוא אומר ואם לא השמיע לאזנו יצא בין שהוציא בשפתיו בין שבירך בלבו". מרמב"ם זה יוצא, שהרהור כדבור דמי בברכות, וכן הסמ"ג (עשין סי' כז)
בברכת המזון פוסק השו"ע (קפה סע' ב) שיצא אם הוציא בשפתיו. המ"א פוסק (על אתר) אם המברך אנוס, יוצא בהרהור בברכות כמו בע"ק.

שלב תוכן