תפילה

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
תפילה

דיני קטטר

א דין ברכת אשר יצר באדם המטיל מימיו מספר פעמים ע"י קטטר

השו"ע פסק (או"ח סי ז סע' ד') " אין שיעור להשתין מים, כי אפילו לטפה אחת חייב לברך, שאם יסתם הנקב מלהוציא הטפה ההיא היה קשה לו, וחייב להודות". פסק זה, מדבר על הטלת המים בלבד ולא על דרך הוצאתם.
מסקנה להכלה: אדם המטיל מימיו מספר פעמים ביום, ע"י קטטר. צריך לברך אשר יצר. כ"כ הגרפצ"פ זצ"ל (הר צבי או"ח ח"א סי' ו'), הגרא"ו זצ"ל (ציץ אליעזר ח"ח סי' א' סע' ג'), הגר' א.א סופר שליט"א (נשמת אברהם או"ח סי' ז' סע' א' ס"ק א2).

ב דין ברכת אשר יצר באדם המטיל מימיו בתמידות ע"י קטטר

אילם בברכות ובתפילה

בגמ' נחלקו האם הרהור כדבור דמי או לא, ופסקו רוב הראשונים שהרהור לאו כדבור דמי, ולא יצא ידי חובה מי שהרהר תפילה וברכות.
הרמב"ם פוסק (הל' ברכות פ"א ה"ז): "כל הברכות כולן צריך שישמיע לאזנו מה שהוא אומר ואם לא השמיע לאזנו יצא בין שהוציא בשפתיו בין שבירך בלבו". מרמב"ם זה יוצא, שהרהור כדבור דמי בברכות, וכן הסמ"ג (עשין סי' כז)
בברכת המזון פוסק השו"ע (קפה סע' ב) שיצא אם הוציא בשפתיו. המ"א פוסק (על אתר) אם המברך אנוס, יוצא בהרהור בברכות כמו בע"ק.

שלב תוכן