קריאת שמע

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
קריאת שמע

אילם בקריאת שמע

משנה (כ,ב). בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה; ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. רבי יהודה אומר: מברך לפניהם ולאחריהם.
רש"י מסביר את הסיבה שבע"ק יוצא י"ח ק"ש בהרהור, כיוון שק"ש היא מדאורייתא. בברכות שלפני ואחרי ק"ש בע"ק א"י בהרהור, כיוון שברכות אלה מדרבנן.
גמרא (שם) נחלקו האם הרהור כדבור דמי או לא, אמר רבינא, זאת אומרת: הרהור כדבור דמי.
רב חסדא אמר: הרהור לאו כדבור דמי.
רוב הראשונים פסקו שהרהור לאו כדבור דמי, ולא יצא ידי חובה מי שהרהר ק"ש או ברכות.

שלב תוכן