פרק ג משנה ז אבות דרבי נתן

"הוא היה אומר: אם נתת פרוטה לעני שחרית ובא עני אחר ועמד לפניך ערבית תן לו.כי אינך יודע אם שניהם יתקיימו בידך אם שניהם כאחד טובים, שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך"" רבי עקיבא אומר אם נתת צדקה לעני בבוקר ובא עני נוסף בערב גם תיתן לו. מפני שאין לדעת…

קרא עוד

פרק ג משנה ו חלק ב אבות דרבי נתן

"רבי מאיר אומר: אם למדת מרב אחד אל תאמר דיי, אלא לך אצל חכם ולמוד תורה, ואל תלך אצל הכל, אלא למי שהוא קרוב לך מתחלה. שנאמר: (משלי ה) "שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך".חובה הוא לאדם שישמש שלשה תלמידי חכמים, כגון רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא. שנאמר: (משלי ח) "אשרי אדם שומע לי…

קרא עוד

פרק ג משנה ו חלק א אבות דרבי נתן

"ר' ישמעאל ברבי יוסי אומר: אם למדת תורה בילדותך, אל תאמר איני לומד בזקנותי.אלא למוד תורה, כי אינך יודע איזה יכשר.אם למדת תורה בשעת העושר, אל תשוב לך בשעת העוני.אם למדת תורה בשעת שביעה, אל תשוב לך בשעת רעבה.אם למדת תורה בשעת הריוח, אל תשוב לך בשעת הדחק.לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה…

קרא עוד

פרק ג משנה ה אבות דרבי נתן

"רבי דוסתאי ברבי ינאי אומר: אם בררת וזרעת ברביעה ראשונה, שוב ולך וזרע ברביעה שניה, שמא ירד ברד לעולם, וילכדו ראשונים ויתקיימו אחרונים.כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, או שניהם נתקיימו בידך. והם כאחת טובים.שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך". אם בררת וזרעת ברביעה ראשונה ושניה, שוב לך…

קרא עוד

בראשית: בנייה נכונה

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" (בראשית א,א)בסימן טוב אנו מתחילים את התורה מבראשית. אנו חווים כיצד הקב"ה ברא את עולמנו במלאכת מחשבת. לאחר מכן בריאת האדם וחווה וסיפור גן עדן והולדת קין והבל. כך ספר בראשית ממשיך עם נח והמבול ועם סיפורי האבות עד לרדת יעקב ומשפחתו למצרים. עתה אנו פותחים את ספר…

קרא עוד

פרק ג משנה ד אבות דרבי נתן

"מעשה באדם אחד שעבר על דברי רבי עקיבא, ופרע ראשה של אישה בשוק.ובאתה לפני רבי עקיבא, וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז.אמר לו: רבי תן לי זמן. נתן לו זמן. כשיצא, אמר לו חברו אני אתן לך עצה שלא תתן לה אפילו שווה פרוטה.אמר לו: תן לי.אמר לו: לך טול שמן בכאיסר, ושבור את הצלוחית…

קרא עוד

פרק ג משנה ג אבות דרבי נתן

"הוא היה אומר: הנותן עיניו באשתו שתמות ויירשנה, או שתמות וישא את אחותה, וכל הנותן עיניו באחיו שימות וישא את אשתו – סוף קוברין אותו בחייהן. עליו הכתוב אומר (קהלת י) "חופר גומץ בו יפול, ופורץ גדר ישכנו נחש"" רבי עקיבא אומר אדם העושה מעשה לאדם אחר ע"מ שהאדם ימות והוא יזכה בדבר כתוצאה מכך…

קרא עוד

פרק ג משנה ב אבות דרבי נתן

"הוא היה אומר: הקורע את בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, סוף שיעבוד עבודת כוכבים. שכך אומנתו של יצר הרע: היום אומר לו קרע את בגדיך, ולמחר אומר לו עבוד עבודת כוכבים"רבי עקיבא אומר, אדם שאינו שולט בעצמו ועושה מעשים אשר לא יעשו, כגון: אדם שקורע את בגדיו כאשר הוא כועס או אדם ששובר את הכלים…

קרא עוד

פרק ג משנה א אבות דרבי נתן

"רבי עקיבא אומר: כל הנוטל פרוטה מן הצדקה בזמן שאינו צריך, אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות. הוא היה אומר: המכריך סמרטוטין על עיניו ועל שוקיו, ואומר תנו לסומא למוכה שחין זה, סוף שהוא אומר לאמתו. הוא היה אומר: החובט פתו בקרקע, והמפזר מעותיו בחמתו, אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות" רבי עקיבא…

קרא עוד

פרק ב משנה ט אבות דרבי נתן

"והעמידו תלמידים הרבה –שבית שמאי אומרים, אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר. ובית הלל אומרים, לכל אדם ישנה. שהרבה פושעים היו בהם בישראל, ונתקרבו לתלמוד תורה, ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים" ============================ משנתנו מביאה מחלוקת אלו אנשים ראוי ללמד אותם תורה.בית שמאי אומרים שלא ראוי ללמד תורה כל אדם.בית הלל…

קרא עוד