אנא בכח

בימים האחרונים אני מרבה לזמר תפילה זו
תוך כדי שאני מזמרה, תפילה זו נעשת יותר ויותר משמעותית בחיי ומחזקת אותי בצורה לא רגילה
תפילה זו יש בה קסם. לפני שגומרים אותה היא כבר פועלת
כוונתי, שתפילה מטהרת ומרוממת לפני שהבעיה מותרת. זו בעזרת הקב''ה כמובן.
כך רוב הבעיות מתגמדות ואפשר ביעוד שה' נתן בחיים

הספר

הספר

עזרה במציאת אישה

השלום והברכה,

ישנם עניינים שהצנעה יפה להם ואין נוהגים לדבר עליהם בפומבי, אך לאחר שנים ארוכות ורבות של מחשבות החלטנו לפנות בדרך זו אליכם, ואם אתם חושבים שיש לכם מי שיוכל לעזור אנא העבירו את המכתב הלאה. חשבנו שבעידן האינטרנט אפשר ורצוי לפעול גם בדרך זו של מכתב מתגלגל, ועל אף שאני פונה בדרך זו, נסו לשמור על צנעת העניין.
רבים מכם זוכרים ואוהבים את שאול ענברי, אך למי שאינו זוכר אקדים מספר מילים.

חנוכייה חשמלית דולקת

חנוכייה חשמלית דולקת

אני מדליק חנוכייה חשמלית

אני מדליק חנוכייה חשמלית

לאדם שאינו שולט בידיו מותר להדליק חנוכיה חשמלית ראה מאמרים הלכתיים

מניין שעקרו של אנשים עם פיגור קל או אוטיזם קל

תגיות:

מניין שעקרו של אנשים עם פיגור קל או אוטיזם קל

חלק א

שאלה:
האם מניין שעקרו מבוסס על אנשים עם פיגור קל או אוטיזם קל או אנשים אלה יכולים לעשות מניין לבד, האם מניין זה תקף?

אילם המדבר ע"י מכשיר

אילם המדבר ע"י מכשיר

שאלה: אדם שאין לו מיתרי קול ונעזר במכשיר דיבור בכדי לברך האם רשאי לעלות לתורה?

תשובה: לצורך ביאורנו ההלכתי בנושא, נזדקק להשוות מכשיר זה למכשיר שכבר הפוסקים נתנו עליו את דעתם. היות ולא מצאנו התייחסות גרידא למכשיר זה בין הפוסקים ואכן נשווה מכשיר זה לרמקול דהיינו שמכשיר הדבור פועל על עיקרון הרמקול (מבחינה טכנית) ולמרת השוואה זו יש קצת הבדל בין המכשירים. ההבדל ניכר בכך שרגישות מכשיר הדבור לקול גבוה יותר מן הרמקול. והדבר השווה בין המכשירים הוא בכך שפעילותם חיצונית לגוף, ולכן ראינו מקום להשוואה. אם כן ראינו כי מכשיר דיבור זה דינו כרמקול, ונברר תחילה את ההלכה לגבי רמקול.

חנוכיה חשמלית

חנוכיה חשמלית – שאול ענברי

שאלה: האם אדם שאינו יכול או המתקשה להדליק חנוכיה רגילה, יהיה לאדם זה מותר להדליק ולברך חנוכיה חשמלית?

תשובה: ראשית נראה מה עיקר מצוות נר חנוכה . הגמרא בשבת (כא, ב) אומרת: "מצות חנוכה נר איש וביתו". לשם מה צריך להדליק נר בחנוכה, לזכר הנס שהיה במקדש. מצווה זו כל כך חשובה, שאמרו שעני מוכר את כסותו וקונה מכסף זה שמן לנר חנוכה. המ''ב (סי' תרעא ס''ק ב) מסביר את החשיבות בהדלקה נר שאפ' העני צריך להדליק נר חנוכה. מפני פרסום הנס.

ברכת הגומל לנכה

תגיות:

לשאלת ברכת הגומל לנכה
מאת שאול ענברי

השאלה: אדם אשר נפגע בהיותו קטן כתוצאה מאירוע שקרה בזמן לידתו, ולא היה מודע לאירוע שהיה נתון בו, וכתוצאה מהאירוע היה במצב של סכנת חיים.
א. האם הוא רשאי או חייב לברך הגומל כאשר הוא מגיע לגיל חינוך או למצוות?
ב. האם אביו או מישהו אחר חייב לברך הגומל מיד אחרי הלידה? שאלה זו קשורה לבירור המשמעות של ברכת הגומל. לכאורה ניתן להעלות סברה שאם הקטן עצמו עדיין אינו מחויב בברכה זו, לא שייך לומר שהאב "מוציא" את הקטן מידי חיובו. לכן אפשר שאף אם אירע והאב בירך הגומל מיד לאחר הלידה, שמא לא יפטור בכך את הקטן והקטן עצמו יהיה חייב לברך הגומל לאחר שיגדיל.

שלב תוכן