דיני קטטר

א דין ברכת אשר יצר באדם המטיל מימיו מספר פעמים ע"י קטטר

השו"ע פסק (או"ח סי ז סע' ד') " אין שיעור להשתין מים, כי אפילו לטפה אחת חייב לברך, שאם יסתם הנקב מלהוציא הטפה ההיא היה קשה לו, וחייב להודות". פסק זה, מדבר על הטלת המים בלבד ולא על דרך הוצאתם.
מסקנה להכלה: אדם המטיל מימיו מספר פעמים ביום, ע"י קטטר. צריך לברך אשר יצר. כ"כ הגרפצ"פ זצ"ל (הר צבי או"ח ח"א סי' ו'), הגרא"ו זצ"ל (ציץ אליעזר ח"ח סי' א' סע' ג'), הגר' א.א סופר שליט"א (נשמת אברהם או"ח סי' ז' סע' א' ס"ק א2).

ב דין ברכת אשר יצר באדם המטיל מימיו בתמידות ע"י קטטר

הציץ אליעזר זצ"ל פסק (ח"ח סי' א' סע' ג'), ע"פ הלק"ט. שהמטיל מימיו בתמידות ע"י קטטר, צריך לברך אשר יצר בכל פעם. כיוון שחפץ בהוצאת המ"ר ע"ש. הגר' א.א סופר שליט"א (נשמת אברהם או"ח סי' ז' סע' א' ס"ק א2) כתב שיברך פעם אחת בכל בקר, על סדר ברכות השחר. ע"י כך יכוון לשאר היום. ניראה שפסק זה מבוסס על הרמ"א (או"ח סי' ד' סע' א) שפסק, "וי"א גם אשר יצר, ואפילו לא עשה צרכיו, וכן נהגו (אבודרהם)".

ג דין תפילה ושאר דברים שבקדושה באדם המטיל מימיו בתמידות ע"י קטטר

הציץ אליעזר זצ"ל פסק (ח"ח סי' א' סע' א'), ע"פ שו"ת הרמ"א (סי' צח). שהמטיל מימיו בתמידות ע"י קטטר, מותר בתפילה ושאר דברים שבקדושה. בלבד שיכסה המי-הרגלים, שלא יהיה מתפלל כנגד המי-הרגלים ע"ש. כ"כ הגר' א.א סופר שליט"א (נשמת אברהם או"ח סי' ז' סע' עו' ס"ק ט2)