פרשת תולדות: לקיים תורה בשביל הדור הבא

"עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי" (בראשית כו,ה)בימי יצחק אבינו היה רעב בארץ. יצחק מתכנן לרדת מצרימה, כמו שאברהם אבינו ירד למצרים בעת הרעב שהיה בארץ בזמנו של אברהם, אולם עתה הקב"ה מורה ליצחק לא לרדת למצרים. הקב"ה מבטיח ליצחק את הארץ לדורות הבאים וכן ריבוי זרעו. ההבטחות האלו יתקיימו בזכות…

קרא עוד

פרשת חיי שרה: העולם עומד על גמילות חסדים

"ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו" (בראשית כד,כ)בפרשתנו אברהם אבינו שולח את עבדו לארם נהרים, לקחת אישה ליצחק. העבד הולך לארם נהרים ומבקש בלבו מאת הקב"ה שיעשה חסד עם אברהם אדוניו שיצליח במשימתו. בנוסף העבד קובע לעצמו סימן כיצד הוא ידע שהוא מצא את האישה המיועדת. הסימן יהיה…

קרא עוד

פרשת וירא: לחפש את הטוב ברע ולהשלים ביש

"ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע" (בראשית יח, כג)אחת הפרשיות המופיעות בפרשתנו היא פרשייה של הפיכת סדום. אך טרם הפיכת סדום, אברהם מנסה למצוא נקודת זכות בסדום, כדי להצילה מהפיכתה. כולנו מכירים את המשא ומתן של אברהם אבינו עם הקב"ה בניסיון להציל את סדום. בכל פעם אברהם שואל את הקב"ה, האם נמצאים בסדום…

קרא עוד

פרשת לך לך: קשר עמוק בין כל אחד מישראל לאבינו שבשמיים

"ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם" (בראשית יז,יא)אחר שאברהם אבינו מכיר ומאמין בקב"ה. הקב"ה מצווה את אברהם לעשות ברית ביניהם ולמול את בשר עורלתו וכן כל זכר מבן שמונה ימים מצווה למול את עצמו או אביו מצווה למול את בנו. אחר ציווי זה, אברהם אבינו מל את עצמו בגיל תשעים ותשעה ואת…

קרא עוד

פרשת נח: התמקדות בעצמך בשעת צרה

"בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה" (בראשית ז,יג) פרשתנו מתחילה בהבאת מבול על העולם ע"י הקב"ה. הקב"ה אומר לנח לעשות תיבה ולהכניס אליה את עצמו ואת כל משפחתו. בנוסף הקב"ה מסביר לנח את הסיבה לבניית התיבה. הסיבה, מפני שהשחית כל בשר את דרכו…

קרא עוד

בראשית: בנייה נכונה

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" (בראשית א,א)בסימן טוב אנו מתחילים את התורה מבראשית. אנו חווים כיצד הקב"ה ברא את עולמנו במלאכת מחשבת. לאחר מכן בריאת האדם וחווה וסיפור גן עדן והולדת קין והבל. כך ספר בראשית ממשיך עם נח והמבול ועם סיפורי האבות עד לרדת יעקב ומשפחתו למצרים. עתה אנו פותחים את ספר…

קרא עוד

פרשת וזאת הברכה: יסוד האמונה הוא המפגש הראשון עם הבורא

"ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו" (דברים לג,ב)אנחנו מסיימים בפרשה זו. משה רבנו מברך את שבטי ישראל ואחר כך עולה להר נבו ונאסף לעמיו, בכך עוסקת פרשה זו. אך בטרם שמשה ניגש לברך את שבטי ישראל, משה פותח בשבח הקב"ה כפי שמצוטט בפסוק למעלה,…

קרא עוד

פרשת האזינו: כל משפט הוא יישר ואמת

"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (דברים לב,ד)בפרשתנו משה שר את שירתו. משה פותח את שירתו במילות שבח להקב"ה. אחר פתיחה זו, משה עבור לקטרג על עם ישראל, בעקבות כך שעם ישראל לא הלך בדרכי ה'. אחד ממילות השבח הם פסוק המצוטט למעלה. פירוש הפסוק הוא, שהקב"ה…

קרא עוד

פרשת ניצבים וילך: התורה והמצוות הן חיינו

"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא" (דברים ל,יא)פרשתנו עוסקת בכריתת הברית בין הקב"ה לכל אחד ואחת מישראל ובמצוות התשובה של כל אחד ואחת מישראל לקב"ה. אחר הציווי לשוב לקב"ה, התורה אומרת לנו שמצוות התשובה היא לא מצווה מרוחקת ממנו, היא לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא המצווה…

קרא עוד

פרשת כי תבוא: מיקוד העבודה

"השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש" (דברים כו,טו)פרשתנו מתחילה בפרשת הבאת ביכורים לבית המקדש ובפרשת וידוי מעשרות. בסוף פרשת וידוי מעשרות, המתוודה מבקש מהקב"ה שישקיף ממעון קדשו מן השמיים ושיברך אותנו ואת האדמה אשר נתן לנו.מדוע החקלאי מבקש מהקב"ה…

קרא עוד