פרשת ניצבים וילך: התורה והמצוות הן חיינו

"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא" (דברים ל,יא)פרשתנו עוסקת בכריתת הברית בין הקב"ה לכל אחד ואחת מישראל ובמצוות התשובה של כל אחד ואחת מישראל לקב"ה. אחר הציווי לשוב לקב"ה, התורה אומרת לנו שמצוות התשובה היא לא מצווה מרוחקת ממנו, היא לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא המצווה…

קרא עוד

פרשת כי תבוא: מיקוד העבודה

"השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש" (דברים כו,טו)פרשתנו מתחילה בפרשת הבאת ביכורים לבית המקדש ובפרשת וידוי מעשרות. בסוף פרשת וידוי מעשרות, המתוודה מבקש מהקב"ה שישקיף ממעון קדשו מן השמיים ושיברך אותנו ואת האדמה אשר נתן לנו.מדוע החקלאי מבקש מהקב"ה…

קרא עוד

פרשת כי תצא: לחוש ביום יום את ה'

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו" (דברים כב,ח) פרשתנו מונה מספר רב של מצוות. חלק ממצוות אלה הן  מצוות שכל אדם בעל הגיון היה מבצע אותן ללא כל הוראה מהקב"ה או מאדם אחר. לדוגמה המצווה בפסוק המצוטט למעלה. המצווה היא, לבנות מעקה לגג של ביתנו שלא…

קרא עוד

פרשת שופטים: לכל אדם יש בו את התמימות שלו

"תמים תהיה עם ה' א-להיך" (דברים יח,יג)פרשתנו מזהירה את עם ישראל לא לעבוד עבודה זרה בארץ ישראל. הסיבה לאזהרה זו היא, שבארץ ישראל בתקופה הזו נמצאים בה הרבה עמים שעובדים עבודה זרה. מפני כך משה מזהיר את עם ישראל לא לעבוד עבודה זרה. משה מורה להם את הפסוק המצוטט למעלה, ע"מ שלא יעבדו עבודה זרה.אעסוק…

קרא עוד

פרשת ראה: תורה לא נרכשת בכל דרך

"ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם" (דברים יג,ג)פרשתנו עוסקת בנביא שקר. נביא העושה אות או מופת האומר שאנו צריכים ללכת לעבוד אלהים אחרים. נביא זה מסית ומדיח כנגד עבודת ה' וקורא לעבודת אלהים אחרים. נביא זה עונשו מוות בסקילה. מפני שהוא כופר בעיקר העיקרים ובנוסף הוא…

קרא עוד

פרשת עקב: מדוע הקב"ה מנסה אותנו

"וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו מצותיו אם לא: ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" (דברים ח,ב-ג)פרשתנו עוסקת…

קרא עוד

פרשת ואתחנן: יש כוח גדול באחד

"שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד" (דברים ד,ו)בפרשתנו הקב"ה מזכיר לעם ישראל לשמור ולעשות את המצוות בארץ ישראל וכן הקב"ה אומר מהי הסיבה לשמור את המצוות ולבסוף הקב"ה מבטיח שיהיה טוב לעם ישראל כאשר נשמור את המצוות בארץ. אחר פסוקים אלה מופיע הפסוק המצוטט למעלה. הסיבה שהפסוק מופיע כאן, מפני שבארץ ישראל בעת ההיא קיימת…

קרא עוד

פרשת דברים: משפט לא-להים מהו

"לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לא-להים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו" (דברים א ,יז) בסימן טוב אנו פותחים את ספר דברים. בפרשתנו משה חוזר שוב ומורה לנו כיצד מערכת המשפט צריכה לפעול. ראשית מערכת המשפט צריכה להיות מורכבת מכמה סוגי ערכאות. בנוסף משה מורה…

קרא עוד

פרשת מטות מסעי: יש לשקול כל מילה בסלע

"נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך" (במדבר לא,ב)בפרשת השבוע מופיעה פרשת נקמת בני ישראל במדיינים. הקב"ה מצווה את משה לנקום במדיינים. משה מגייס אנשים מבני ישראל למלחמה זו. בני ישראל יוצאים למלחמה זו והורגים בה את כל הזכרים ושוללים ביזה. הם מביאים למשה את הביזה ואת השבויים ממלחמה זו. עקב כך…

קרא עוד

פרשת פינחס: הכנות לשלב הבא

"לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות" (במדבר כו,נג)"ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל" (במדבר כז,יב)"צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו" (במדבר כח,ב)פרשת פנחס עוסקת בהכנות לארץ ישראל. קיימות שלוש פרשות העוסקות בנושא זה.א. מפקד בני…

קרא עוד